Структура

МинистърПолитически кабинетГлавен секретарИнспекторатФинансов контрольорЗвено Вътрешен одитДирекция Aдминистративно-правно обслужване и човешки ресурсиДирекция Финанси и управление на собственосттаДирекция Връзки с обществеността и протоколОтдел Правно обслужване и обществени поръчкиОтдел Човешки ресурси и административно обслужванеОтдел Регулиране на туристическите дейностиДирекция Туристическа политикаДирекция Международно сътрудничество инвестиции в областта на туризмаДирекция Програми и проекти в туризмаДирекция Маркетинг, реклама и информация в туризмаЗаместник министърдирекция Управление на морските плажовеОтдел Анализи и прогнози в туризмаЗаместник министърЗвено Информационно обслужване и системи за сигурност

Политически кабинет

Диана Тонова - Началник кабинет

  1. организира работата на политическия кабинет на министъра, участва в съвещанията, ръководени от началника на политическия кабинет на министър-председателя, и координира работата си с политическите кабинети на останалите членове на Министерския съвет;

Главен секретар

Красимира Нечева – главен секретар

Красимира Нечева е завършила магистърска степен по „Публична администрация“ във Варненски Свободен Университет “Черноризец Храбър”. Притежава и магистър по „Счетоводство и контрол“ от Стопанската академия “Д.А. Ценов” – гр. Свищов.

Финансов контрольор

Светлана Колева ​– финансов контрольор

Финансовият контрольор е пряко подчинен на министъра и осъществява предварителен контрол за законосъобразност съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

Звено "Информационно обслужване и системи за сигурност":

Звено "Информационно обслужване и системи за сигурност" е на пряко подчинение на
министъра. Служителят, който го ръководи, е служител по сигурността на информацията

Инспекторат

Ръководител инспекторат

Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра и осигурява изпълнението на контролните му функции
при провеждането на държавната политика, като осъществява административен контрол в Министерството.

Инспекторатът осъществява дейността си съгласно вътрешни правила, които са утвърдени от министъра.

Звено „Вътрешен одит”

Венцислав Терзийски – ръководител на звено „Вътрешен одит”

Дирекция „Aдминистративно-правно обслужване и човешки ресурси”

Ивелин Славов – директор на дирекция

  1. Административно обслужване на министерството по отношение на организацията, функционирането и контрола на цялата входяща, изходяща и вътрешна кореспонденция, куриерното обслужване и архивните дейности, съгласно изискванията на законодателството в тази област;

Дирекция „Туристическа политика”

Мая Никовска - директор

Дирекция „Туристическа политика” разработва политиката в областта на туризма, като:

Subscribe to Структура