Дирекция „Международно сътрудничество и инвестиции в областта на туризма”

Светлана Големанова – директор на дирекция

 1. Подпомага министъра при представляването на Република България пред международните органи и организации в областта на туризма и изпълнява и координира изпълнението на задълженията на Република България, произтичащи от членството й в тях;
 2. Подпомага задграничните представителства на Република България в сектор „Туризъм“ чрез аташетата по туризма;
 3. Прави предложения за провеждането на двустранни посещения и срещи на държавно и правителствено равнище в областта на туризма и подготвя позиции по въпросите на туристическото сътрудничество;
 4. Подпомага дейността на Министерството и участва в сесии на двустранни междуправителствени комисии за икономическо сътрудничество и в заседанията на други форми на двустранно търговско-икономическо сътрудничество; осигурява текущата работа и координира изпълнението на поставените задачи съвместно с Министерството на външните работи и с другите заинтересувани ведомства при подготовка и провеждане на сесиите и заседанията;
 5. Осигурява функциите на министъра по осъществяването на междудържавното сът­рудничество в туризма и изпълнението на двустранните спогодби от компетентността на министъра;
 6. Координира дейността по участието на Република България в международни инициативи с туристическа насоченост;
 7. Участва в Консултативния комитет по въпросите на туризма към Европейската комисия (ЕК) и в други консултативни органи в сферата на международния туризъм;
 8. Подпомага участието на Постоянното представителство на Република България към ЕС в работни групи, свързани с туристическото законодателство и развитието на туризма;
 9. Изготвя годишния доклад до ЕК за състоянието на туризма в страната (законодателна рамка и реформи, данъчна политика и други);
 10. Координира дейността, свързана с членството на Република България в ЕК, в сферата на туризма (контакт с ротационни председатели, подготовка на ротационното председателство на страната и други);
 11. Изготвя анализи и справки за развитието на двустранните туристически отношения и предоставя информация на други заинтересувани ведомства и неправителствени организации;
 12. Осъществява оперативното ръководство на дейността на аташетата по туризма към задграничните представителства на Република България в отделните страни, съгласува плановете им за работа и конкретните им задачи по провеждането на външната туристическа политика на страната;
 13. Осъществява контакти и обмен на информация със съответните служби в държавни институции и организации и други в съответните страни по въпроси на външната туристическа политика, като информира Министерството на външните работи и другите заинтересувани министерства и ведомства;
 14. Координира дейността с други ведомства по разработването на мерки за облекчаване на формалностите по пристигането и пребиваването на чуждестранни туристи в Република България и по гарантирането на тяхната сигурност; координира с други администрации мерки за гарантиране сигурността на българските туристи при пътуване зад граница;
 15. Подпомага Главна дирекция „Туристическа политика“ при изпълнението на инициативи в областта на по-доброто регулиране на туристическите дейности и услуги и при хармонизирането на нормативна база съобразно европейското законодателство;
 16. Подпомага министъра във функциите му, свързани с дейността по привличане на инвестиции;
 17. Подпомага министъра и изпълнява задачи, свързани с участието на Република България в органите по управление на Световната организация по туризъм (СОТ) и в други международни организации, както и участва със свои представители в работата на комисии и работни групи по сътрудничество в туризма към СОТ и други международни организации;
 18. Изготвя съгласувано с Главна дирекция „Туристическа политика“ позиции пред Централната европейска инициатива и участва със свои представители в работни групи към нея във връзка с изготвяне на политики и инструменти на международно ниво;
 19. Насърчава участието на неправителствения туристически сектор в международни браншови и продуктови организации;
 20. Осъществява дейностите по координацията на Приоритетна област 3 на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион;
 21. Подпомага министъра при представяне на Република България в международни форуми от високо равнище и насърчава партньорствата с държавни, регионални и местни институции от дунавските страни;
 22. Подпомага работата на другите дирекции на Министерството при разработване и съгласуване на програми и инструменти за финансиране на регионално равнище;
 23. Прави предложения за развиване на партньорски мрежи в Дунавския регион;
 24. Подпомага министъра във функциите му, свързани с дейността по привличане на чужди инвестиции;
 25. Координира дейността и взаимодейства с Българската агенция за инвестиции при представянето и рекламата в чужбина на възможностите за инвестиране в областта на туризма в страната;
 26. Участва в разработването на прогнозите и проектобюджета на Министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на Министерството с оглед на функционалната си компетентност.