Национален съвет по туризъм

Националният съвет по туризъм е консултативен орган към министъра на туризма. Състои се председател, зам. председател и членове. Организационно-технически дейността му се подпомага от секретариат.

Министърът определя със своя заповед поименния състав на Националния съвет по туризъм.

В състава на съвета освен представители на държавата, се включват и представители на: туристически сдружения, на националните курорти, на сдружения на въздушни, сухопътни и водни превозвачи, на национално представените сдружения на потребителите в Република България, на национално представителните работодателски организации в страната, както и на Националното сдружение на общините в Република България.

Националният съвет по туризъм подпомага министъра туризма при формирането и провеждането на държавната политика в туризма; подпомага координацията на националната политика в областта на туризма; обсъжда концепции и програми за устойчиво развитие на туризма в страната и изразява становища по тях; прави предложения до министъра на туризма за създаване, изменение, допълнение или отмяна на нормативни актове, свързани с развитието на туризма; разглежда въпроси, свързани с териториалното развитие, изграждането и поддържането на туристическата инфраструктура и привличането на чуждестранни инвестиции в туризма; обсъжда подготовката за туристическите сезони и анализира резултатите от тях; обсъжда резултатите от дейността на органите, на които е възложено упражняването на контрол в туризма и свързаните с него дейности, и дава препоръки за подобряване работата на контролните органи; разглежда въпроси и дава препоръки за подобряване защитата на потребителите на туристически услуги и разглежда и други въпроси от значение за развитието на туризма. Съветът изразява становища и дава предложения по въпроси, свързани с маркетинга и рекламата на България като туристическа дестинация.

Министърът издава Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по туризъм.

Протокол от заседание на НСТ, проведено на 01 юли 2016 г. - гр. Велинград

Протокол от заседание на НСТ, проведено на 28 октомври 2016 г. - гр. Пловдив

Протокол от заседание на НСТ, проведено на 27 февруари 2017 г. - гр. Бургас

Протокол от заседание на НСТ, проведено на 22 юли 2017 г. - к.к. Златни пясъци

Протокол от заседание на НСТ, проведено на 9 октомври 2017 г. - гр. София

Протокол от заседание на НСТ, проведено на 23 март 2018 г. - к.к. Пампорово

Протокол от заседание на НСТ, проведено на 20.07.2018 г. - к.к. Св. Св. Константин и Елена

Презентация от заседание на НСТ, проведено на 20.07.2018 г. в к.к. Св. Св. Константин и Елена на тема "Оценка на сезон Зима 2017/2018 г. и очаквания за сезон Лято 2018г."