Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване.

Заявления за достъп до информация се подават в деловодство на Министерството на туризма в сградата находяща се в гр. София, ул. „Съборна“ № 1 всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа

Заявление за достъп до обществена информация може да бъде направено по електронен път на адрес: edoc@tourism.government.bg.

Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи, съгласно Заповед № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г.на министъра на финансите за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в сила от 1 януари 2012 г. според вида на носителя и представяне на платежен документ.
 

 

Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са: преглед на информацията - оригинал или копие или чрез публичен общодостъпен регистър; устна справка; копия на материален носител; копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните.

Прегледът на информация чрез разглеждане на оригинали или копия по чл. 26, ал. 1, т. 1 от Закона за достъп до обществена информация се извършва в приемната на министерството.

Ред за достъп до Националния туристически регистър

В Министерството на туризма се води и поддържа Национален туристически регистър (НТР), който е публично достъпен и може да бъде намерен на следния електронен адрес: http://ntr.tourism.government.bg/.

 

Отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация по години

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2020 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2019 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2018 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2017 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2016 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2015 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2011 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2010 г.

Списък по чл. 15а, ал. 3 от ЗДОИ