Достъп до обществена информация

06.11.2018

Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване.

Заявления за достъп до информация се подават в деловодство на Министерството на туризма в сградата находяща се в гр. София, ул. „Съборна“ № 1 всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа

Заявление за достъп до обществена информация може да бъде направено по електронен път на адрес: edoc@tourism.government.bg.

Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи, съгласно Наредба № Н-1 от 07 март2022г. на министъра на финансите за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация (обн. ДВ бр. 22 от 18.03.2022г.) по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя и представяне на платежен документ.
 

 

Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са: преглед на информацията - оригинал или копие или чрез публичен общодостъпен регистър; устна справка; копия на материален носител; копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните.

Прегледът на информация чрез разглеждане на оригинали или копия по чл. 26, ал. 1, т. 1 от Закона за достъп до обществена информация се извършва в приемната на министерството.

Ред за достъп до Националния туристически регистър

В Министерството на туризма се води и поддържа Национален туристически регистър (НТР), който е публично достъпен и може да бъде намерен на следния електронен адрес: http://ntr.tourism.government.bg/.

 

Отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация по години

Годишен  отчет за постъпили и обработени заявления  за достъп до обществена  информация и за повторно използване на информация от обществения сектор 2023 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2022 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2021 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2020 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2019 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2018 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2017 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2016 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2015 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2011 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2010 г.

Списък по чл. 15а, ал. 3 от ЗДОИ