За нас

Министерството на туризма (МТ) провежда политиката в туризма в условията на публичност, откритост, активен диалог и сътрудничество с институциите, общинските администрации, неправителствените организации, бизнеса и медиите. Основен приоритет е да се осъществява законосъобразно и целесъобразно туристическата политика на страната, да се създадат необходимите условия за развитие на диверсифициран национален туристически продукт, който да бъде промотиран на нашия и чуждите туристически пазари. Да се работи активно за утвърждаване на страната като конкурентоспособна туристическа дестинация за устойчив целогодишен туризъм. Полагат се целенасочени усилия, така че България да се възприема като атрактивна туристическа дестинация със своята уникалност - културно наследство и природни дадености, високо качество на предлаганите туристически продукти и услуги. Екипът на Министерството на туризма работи при спазване на принципите законност, откритост и достъпност; отговорност и отчетност; ефективност и координация; предвидимост; обективност и безпристрастност.

Мисия

Мисията на Министерството на туризма (МТ) е да води ясна и прозрачна туристическа политика, която защитава държавния и обществения интерес, и е основана на европейските принципи. МТ ще работи за позициониране на България като добре позната и предпочитана целогодишна туристическа дестинация, с ясно разпознаваема национална идентичност, съхранена култура и природа, заемаща водещо място сред туристическите дестинации в Централна и Източна Европа. Усилията на МТ ще са фокусирани и върху развитието на специализираните видове туризъм, повишаване качеството на националния туристически продукт и неговата конкурентоспособност, привличане на повече туристи.

Цели

Стратегическата ни цел е утвърждаване конкурентоспособността и ефективността на туристическия сектор на България посредством оптимално използване на наличните природни и антропогенни ресурси, в съответствие с пазарните изискванията и потребителските очаквания за устойчиво развитие на туризма:

  • Диверсификация на националния туристически продукт, чрез развитие на интегрирани и специфични туристически продукти за различните категории туристи, произтичащи от естествените приоритети на България;
  • Насърчаване предоставянето на качествени услуги и защита правата и сигурността на потребителите;
  • Постигане на ефективна координация между институциите и интегриране на туризма в свързаните с него секторни политики. Взаимодействие с туристическия бизнес;
  • Утвърждаване на България като лидер в туристическото развитие на ЕС и региона и изграждане на позитивно отношение към страната ни сред целевите групи;
  • Повишаване степента на информираност за България като страна с богати възможности за лятна и зимна почивка, с древна култура, богата на исторически и архитектурни паметници, с минерални източници и красива и съхранена природа, като дестинация, предлагаща сигурност и спокойствие на своите гости;
  • Осъществяване на ефективен национален маркетинг за позициониране и промоция на България като целогодишна туристическа дестинация, съгласуван с браншовите организации и големите туроператори, работещи на целеви пазари за България чрез таргетирани послания на различните пазари, насочени към целевите групи.

Мисия и визия на служебния кабинет 2021 в туризма

Служебното правителство ще работи за укрепване на държавността чрез почтеност, прозрачност и професионализъм. В светлината на тези основни принципи, мисията на министерството на туризма в този служебен кабинет е да възстанови жизнеспособността на туристическия сектор в България в условията на извънредна епидемична обстановка и да изведе туризма като национален приоритет на правителството. За целта служебният министър на туризма очертава като свои основни приоритети:
-          подобряването на политиките за регулиране на туристическия пазар и за администриране на туристическата дейност при запазване здравето на гостите и на работещите в сектора в условията на световната пандемия от COVID-19; 
-          развитие на националната туристическа реклама, както и международното сътрудничество в сектора за насърчаване на туристите да изберат България за своя дестинация.

Оперативни цели:

-          представянето на България като сигурна, гостоприемна дестинация, с помощта на всички комуникационни канали;
-          осигуряване на адекватна, точна и релевантна информация, необходима за бизнеса и институциите;
-          създаване на условия за спокойна и сигурна среда за функциониране на бизнеса и поставяне на акцент върху активна съвместна работа с българските задгранични представителства;
-          изпълнение и надграждане в рамките на бюджета на планираните дигитални маркетингови дейности, насочени към 18 целеви пазара;
-          фокус върху маркетинг с нулев бюджет и дигитална кампания в социалните медии на приоритетни пазари;
-          подпомагане на националния туризъм чрез популяризирането на мерките за безопасност и икономическа подкрепа, свързани с туристите и бизнеса.

В своята работа служебният министър разчита на експертността и компетентността на екипа на Министерството на туризма, на креативността, силата и мъдростта на туристическия бизнес, на опита на общинските и областните администрации, както и на подкрепата на българските медии.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon