Как мога да...

Можете да подадете сигнал при нередности на морските плажове на телефон +359 2 90 46 833, както и e-mail: control@tourism.government.bg.

Туроператорска или туристическа агентска дейност на територията на Република България се извършва само от регистрирани по Закона за туризма лица.

Регистрацията се извършва от министъра на туризма в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти. Регистърът е публичен.

За извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти, част от Националния туристически регистър, се вписва лице, което отговаря на следните изисквания:

 1. е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност;
 2. има персонал с подходящо образование, езикова квалификация и стаж;
 3. лицето, осъществяващо функциите по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност, има подходящо образование, езикова квалификация и стаж;
 4. е осигурило подходящо помещение за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност;
 5. е сключило предварителен договор за застраховка "Отговорност на туроператора";
 6. не е в производство по ликвидация или несъстоятелност;
 7. не е извършвало туроператорска или туристическа агентска дейност без регистрация през последните 12 месеца;
 8. не е със заличена регистрация за извършване на съответната дейност през последните 12 месеца.

Туроператорска и/или туристическа агентска дейност може да се извършва и от лице, установено в държава-членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, ако при установяване на територията на Република България представи копие от документ, удостоверяващ правото му да извършва такава дейност, и удостоверение или друг документ от кредитна или застрахователна институция, съдържащ данни за наличието на застраховка, покриваща отговорността му за причинени вреди, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на професионалните задължения.

Разходването на рекламни материали и сувенири се осъществява на основание попълнено „Искане за отпускане на рекламни материали и сувенири за нуждите на външни за МТ потребители“.

Исканията се депозират в деловодството на MТ (гр. София, ул. "Съборна" 1) или на електронната поща edoc@tourism.government.bg за одобрение от директор на дирекция "Маркетинг, реклама и информация в туризма" или министър на туризма според заявеното количество. Одобрените за отпускане количества рекламни материали и сувенири се получават в Националния туристически информационен център на Министерство на туризма на адрес: гр. София, пл. "Св. Неделя" 1.

Можете да изтеглите бланка с искането тук

На категоризиране по реда на Закона за туризма (ЗТ) подлежат следните туристически обекти, независимо от вида на тяхната собственост и начина на стопанисването им:

 • местата за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;
 • самостоятелните заведения за хранене и развлечения;
 • туристическите хижи, туристическите учебни центрове и туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене.

Министърът на туризма определя категорията на:

1. местата за настаняване:

а) хотели - категория "три звезди", "четири звезди" и "пет звезди", и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;

б) апартаментни туристически комплекси - всички категории, съгласно чл. 123, ал. 1, т. 3;

в) вилни селища - всички категории, съгласно чл. 123, ал. 1, т. 4;

г) туристически селища - всички категории, съгласно чл. 123, ал. 1, т. 5;

д) вили - всички категории, съгласно чл. 123, ал. 1, т. 6;

2. самостоятелните заведения за хранене и развлечения - категория "четири звезди" и "пет звезди";

3. туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене - всички категории.

Кметът на съответната община определя категорията на:

1. местата за настаняване, както следва:

а) хотели - категория "една звезда" и "две звезди", и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;

б) мотели - всички категории, и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, съгласно чл. 123, ал. 1, т. 2 от ЗТ;

в) семейни хотели - всички категории, съгласно чл. 123, ал. 2, т. 1 от ЗТ;

г) хостели - всички категории, съгласно чл. 123, ал. 2, т. 2 от ЗТ;

д) пансиони - всички категории, съгласно чл. 123, ал. 2, т. 3 от ЗТ;

е) почивни станции - всички категории, съгласно чл. 123, ал. 2, т. 4 от ЗТ;

ж) стаи за гости - всички категории, съгласно чл. 123, ал. 2, т. 5 от ЗТ;

з) апартаменти за гости - всички категории, съгласно чл. 123, ал. 2, т. 6 от ЗТ;

и) къщи за гости - всички категории, съгласно чл. 123, ал. 2, т. 7 от ЗТ;

к) бунгала - всички категории, съгласно чл. 123, ал. 2, т. 8 от ЗТ;

л) къмпинги - всички категории, съгласно чл. 123, ал. 2, т. 9 от ЗТ.

2. самостоятелните заведения за хранене и развлечения - категория "една звезда", "две звезди" и "три звезди";

3. заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове - всички категории за съответния вид.

1. Трябва да разберете дали лицето, което Ви предлага офертата е регистриран туроператор и/или туристически агент – за целта в офиса на лицето, на видно място, следва да има поставено удостоверение за регистрация за извършване на дейността.

Имайте предвид, че организирано туристическо пътуване с обща цена може да се формира единствено от туроператор, а да се предлага от него и/или чрез туристически агент.

2. Съответният туроператор следва да притежава валидна застраховка "Отговорност на туроператора".

3. Преди сключването на договора за Вашето пътуване, задължително следва  да Ви бъде предоставена информация в писмена форма, която трябва да съдържа:

 • цената, обявена в левове, и начина на плащане;
 • начална и крайна дата на пътуването;
 • начален, краен пункт и маршрут на пътуването;
 • местоположение, категория и вид на туристическия обект;
 • брой на нощувките, включени в туристическото пътуване;
 • брой и вид на храненията, включени в туристическото пътуване;
 • минимален брой участници, когато такъв е необходим за осъществяване на пътуването, и краен срок за уведомяване на потребителя, когато този брой не е набран;
 • общи данни за паспортния и визовия режим, както и информация за медицинските и здравните изисквания, свързани с пътуването;
 • наименование на застрахователната компания, с която е сключен договорът за застраховка "Отговорност на туроператора".

Това задължение за туроператора не се прилага при извършване на резервации и сключване на договор за организирано пътуване в последния момент.

4. Договорът за организирано пътуване се сключва в писмена форма и екземпляр от него Ви се предоставя.

5. След сключване на договора за организирано пътуване Ви се издава туристически ваучер. Туристическият ваучер се издава в не по-малко от три екземпляра и съдържа следните задължителни реквизити:

 • номер и дата на издаването на ваучера;
 • фирма на туроператора - издател на ваучера;
 • регистрационен номер на туроператора;
 • регистрационен номер за туристическа агентска дейност на лицето, представляващо туроператора;
 • име/имена на туриста/туристите;
 • списък на предплатените услуги, включени в туристическото пътуване;
 • дати за изпълнение на първата и последната услуга;
 • контрагенти по изпълнение на услугите;
 • срок и начин на плащане;
 • подпис на служителя и печат на издателя.

Копие от сключената или подновена застраховка "Отговорност на туроператора" се предоставя ежегодно на министъра на туризма.

Копието на застрахователния договор, заедно с придружително писмо, следва да бъде изпратено по пощата или представено на място в деловодството: гр. София, ул. "Съборна" №1.

Заявления за регистриране на туроператорска и/или туристическа агентска дейност или за категоризиране на туристически обекти, които са в компетенциите на министъра на икономиката, енергетиката и туризма се подават в деловодството на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, с адрес София, ул. "Леге" № 4.
С реда и начина за подаване на документи, процедурите и сроковете можете да се запознаете в раздела  "Услуги в туризма".

1. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Комисията за защита на потребителите има открит национален телефон на потребителя  с номер 0700 111 22.

На цената на един градски разговор се приемат обаждания от цялата страна. Телефонът се обслужва денонощно, както и в празнични и почивни дни. В рамките на работното време на институцията телефонът се обслужва от дежурни експерти, а в останалото време – от специално обучени оператори.

На телефона се приемат сигнали както за нарушени права на потребителите, уредени в Закона за защита на потребителите, Закона за туризма и в други нормативни актове, по които КЗП има вменени правомощия.

На националния телефон се дават и консултации на гражданите, както за техните потребителски права, така и за правната уредба и компетентния орган, съобразно предмета на всяко обаждане – обществени услуги, облигационни и гражданско-правни отношения, масов градски транспорт, обществени услуги и др.

По електронен път, жалби и сигнали потребителите могат да бъдат подавани на интернет адрес: info@kzp.bg и на gl.direkcia@kzp.bg. Гражданите могат да използват и формите за обратна връзка на интернет страницата:

http://www.kzp.bg/index.php?mode=viewd&group_id=12&document_id=19, вкл. и до съответните регионални звена на комисията.

2. БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Българска агенция по безопасност на храните приема сигнали за нарушения, оплаквания и впечатления, свързани с  храни, здравеопазване и хуманно отношение към животните, продукти за растителна защита, цялостната дейност на Агенцията.

За осигуряването на контакт на потребителите, посещаващи зимните туристически обекти в периода на туристическия сезон Зима 2014-2015, с Българска агенция по безопасност на храните, в случаи на инциденти или потенциални нарушения, касаещи безопасността и качеството на храните, търгувани и приготвяни в обекти, находящи се на територията на планинските курорти, могат да бъдат ползвани следните данни:

„Телефон на потребителя”: +359-0700-122-99. Обслужващите „телефон на потребителя” оператори, приемат сигнали от 08.00ч. до 21.00ч., седем дни в седмицата.

В сайта на Българската агенция по безопасност на храните се поддържа и услугата „Подай сигнал онлайн” (http://www.babh.government.bg/bg/Page/problem_signal/index/problem_signa...).

Контакт с директорите на Областни дирекции по безопасност на храните – Благоевград, Смолян и София област, може да бъде осъществен, както следва:

Областна дирекция по безопасност на храните – Благоевград - Тел.: 073/88 20 73; Тел. за сигнали: 073/88 20 73; E-mail: RVS_01@nvms.government.bg.

Областна дирекция по безопасност на храните – Смолян - Тел.: 0301/62502; Тел. за сигнали: 0301/625 02, E-mail: RVS_21@nvms.government.bg.

Областна дирекция по безопасност на храните – Софийска област -Тел.: 0721/66 090; Тел. за сигнали: 0721 66 090; E-mail: RVS_23@nvms.government.bg.

Интернет страницата на Българската агенция по храните еwww.babh.government.bg.

3. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

Регионалните здравни инспекции са отговорни са провеждане на ефективен здравен контрол по прилагане на законодателството на ЕС и на националното законодателство за обекти с обществено предназначение, за продукти, стоки и дейности със значение за здравето на човека и за фактори на жизнената среда.

За контакти:

РЗИ – Благоевград

Интернет страница: http://www.rzibl.org/index.php/about; Телефон за сигнали при установени нарушения: 073/83-28-26; Сигнали и жалби могат да бъдат изпращани на ел. поща: rzibl@rzibl.org.

РЗИ – Смолян

Интернет страница: http://www.rzi-smolyan.com/; Телефон за сигнали, вкл. тютюнопушене: 0301/58930. Телефон за консултации: 0888879992; Сигнали и жалби могат да бъдат изпращани на ел. поща:rzi_smolyan@mbox.contact.bg.

РЗИ – София област

Интернет страница: http://rzi-sfo.com/; Телефон за контакт с директора: 02/ 807 8765; Телефон за сигнали, вкл. тютюнопушене: 02/8078751 и 02/8078752. Сигнали и жалби могат да бъдат изпращани на ел. поща:rzi_so@rzi-sfo.comи на формата за обратна връзка на адрес: http://rzi-sfo.com/?page_id=113.

4. ПЛАНИНСКА СПАСИТЕЛНА СЛУЖБА

При нещастен случай

Дежурни телефони:  088 1470 и 02/ 963 2000

За справки или съвети – тел. 088 1471

Бази на Планинска спасителна служба

СОФИЯ (Денонощно дежурство)

Централа ПСС

Аварийни телефони

088 1470 (за абонати на M-tel) 0887 100 237

02/963 2000

За справки и съвети

088 1471 (за абонати на M-tel) 0887 100 238

ВИТОША

База Черни Връх

02 967-11-28

База Алеко

02 967-11-55

088 1472 (за абонати на M-tel) 0887 100 239

База Офелия

Чрез Централата

ПИРИН (Денонощно дежурство)

Банско

0749/8-81-32

088 1474 (за абонати на M-tel) 0887 100 241

ПЛОВДИВ

032/ 62-48-90

0887/582 936

РОДОПИ (Денонощно дежурство)

база Студенец (Пампорово)

0309/58336

088 1475 (за абонати на M-tel) 0887 100 245

СТАРА  ПЛАНИНА

ПСС Троян

0888 621 275

ПСС Тетевен

0887 542 709

РИЛА (Денонощно дежурство)

Боровец

07503/ 2450

088/ 1473 (за абонати на M-tel)

ПСС Благоевград - Рила планина

0887/ 572 634

0884/ 572 402

ПСС Дупница

0887/ 887 104

В случай на опасност в планината, сигнал може да бъде подаден и чрез „Национална система 112“. Телефон 112 се избира без код, денонощно и безплатно.

5. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

Възможностите, които предоставя Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" за осигуряване на обратна връзка с потребителите са чрез телефоните на областните отдели „Контролна дейност - ДАИ", чрез директния телефон за сигнали и нередности в транспорта: 02/9409400, както и на електронен адрес: avto_a@rta.government.bg.

Повече информация, можете да откриете на интернет страницата на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" www.rta.government.bgи на Портала за сигнали за нередности в транспортаhttp://www.transportinfo.bg/bg/Bulgaria.

6. АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

Всички граждани и фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка по републиканската мрежа от интернет страницата на агенцията на адрес: www.api.bg, в секция „Актуална пътна обстановка“ и по всяко време на денонощието, без почивни дни, на телефон: 0700 130 20.

В агенцията целогодишно при 24-часов режим работи Ситуационен център, който събира и обобщава данните за състоянието по републиканските пътища. Събраната и обобщена информация се публикува всеки ден на интернет страницата на агенцията в секция „Бюлетин пътна обстановка“.

Сигнали за нередности, злоупотреби, конфликт на интереси и подозрения за измами по проекти, свързани с изпълнението на програми, съфинансирани от ЕС, които реализира Агенция „Пътна инфраструктура", могат да бъдат подавани на е-mаil:  signali@api.bg; на телефон: 0800 130 10 или чрез формата за обратна връзка на интернет страница на АПИ http://www.api.bg/index.php/bg/signali-za-nerednosti/podaj-signal.

Телефонът се набира без код за София от цялата страна и разговорите са безплатни. На този телефон не се приемат сигнали, незасягащи тематанередности и подозрения за измами. Обажданията се записват автоматично, подаденият сигнал се регистрира, след което започва проверка по случая. Желателно е да посочвате подробна информация за нарушенията и фактите, които са Ви известни. Това ще даде възможност за предприемане на своевременни действия и предотвратяване на евентуални корупционни прояви.

Гражданите могат да изпращат своите сигнали за корупция и подозрения за нередности/измами в деловодството на Агенция "Пътна инфраструктура" от 9.00 ч. до 17.30 ч.

На адрес http://www.api.bg/index.php/bg/kontakti/dezhurni-v-stranata-opu, всеки желаещ може да открие списък на дежурни телефони на отдели за пътно управление в 27 градове в страната.

Телефоните за връзка с дежурни по поддържането в централната администрация на АПИ са: 02/952-1605 и 0700 13020.

Актуалните телефони за получаване на обществена информация са: 02/91 73 409; 02/91 73 407 и 02/91 73 487, както и на e-mail: info@api.bg.

7. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „КРИМИНАЛНА ПОЛИЦИЯ”

Осъществяването на връзка със структури на МВР, от граждани (български и чуждестранни), желаещи да подадат сигнал става, чрез съответното Регионално управление на полицията на територията, на което е станал инцидента или произшествието и съответната областна дирекция на МВР, както и чрез „Национална система 112“.

Телефон 112 приема спешни и аварийни обаждания при необходимост от спешна медицинска помощ, помощ при пътно-транспортни произшествия, пожари, аварии, кризи и други инциденти с човешки и материални загуби. Телефонът се избира без код. Услугата 112 е денонощна и безплатна.

В допълнение, гражданите могат да се свържат с Главна дирекция „Криминална полиция” чрез електронна поща: gdkp@bg или на интернет адрес: http://gdkp.mvr.bg/contactus.htm.

8. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ”

Съгласно българското законодателство всички служители на МВР иматконтролни функции по отношение на изпълнение на наредбите на общините за опазване на обществения ред във всички населени места, включително и курортните комплекси. Освен това те се включват при извършването на съвместни проверки с представители на други институции (НАП, ДВСК, изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” и други).

Осъществяването на връзка със структури на МВР, от граждани (български и чуждестранни), желаещи да подадат сигнал става, чрез съответното Регионално управление на полицията на територията, на което е станал инцидента или произшествието и съответната областна дирекция на МВР, както и чрез „Национална система 112“.

Телефон 112 приема спешни и аварийни обаждания при необходимост от спешна медицинска помощ, помощ при пътно-транспортни произшествия, пожари, аварии, кризи и други инциденти с човешки и материални загуби. Телефонът се избира без код. Услугата 112 е денонощна и безплатна.

В допълнение, гражданите могат да се свържат с ГД „Охранителна полиция” чрез електронна поща: gdop@bg или на интернет адрес: http://www.gdbop.bg/bg/contacts, на който чужденците могат да подават сигнали, предложения и жалби, а така също да сигнализират за извършени нарушения от страна на полицейски служители спрямо тях. На сайта има прикачени линкове, които насочват към извършването на справки за задължения по фиш и състоянието на пътна обстановка в страната.

9. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ”

ГД “Гранична полиция” предоставя следните телефони и електронна поща за непрекъсната обратна връзка, за получаване на сигнали от граждани – тел. 02/983 1865; Факс: 02/988 5867; nsgp@mvr.bg. Гражданите могат да използват и формата за обратна връзка чрез интернет адрес:http://www.nsgp.mvr.bg/contactus.htm.

Актуална информация за пътуване в страните членки на ЕС и за пътуващите през територията на Р България може да бъде достъпена чрез http://www.nsgp.mvr.bg/Guide/tr_persons.htm.

Осъществяването на връзка със структури на МВР, от граждани (български и чуждестранни), желаещи да подадат сигнал става, чрез съответното Регионално управление на полицията на територията, на което е станал инцидента или произшествието и съответната областна дирекция на МВР, както и чрез „Национална система 112“.

Телефон 112 приема спешни и аварийни обаждания при необходимост от спешна медицинска помощ, помощ при пътно-транспортни произшествия, пожари, аварии, кризи и други инциденти с човешки и материални загуби. Телефонът се избира без код. Услугата 112 е денонощна и безплатна.

10. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"

Гражданите могат да се свържат с ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” чрез електронна поща:nspab@mvr.bg или на интернет адрес: http://www.nspbzn.mvr.bg/contactus.htm, където могат да подават сигнали, предложения и жалби, а така също да сигнализират за извършени нарушения.

Осъществяването на връзка със структури на МВР, от граждани (български и чуждестранни), желаещи да подадат сигнал става, чрез съответното Регионално управление на полицията на територията, на което е станал инцидента или произшествието и съответната областна дирекция на МВР, както и чрез „Национална система 112“.

Телефон 112 приема спешни и аварийни обаждания при необходимост от спешна медицинска помощ, помощ при пътно-транспортни произшествия, пожари, аварии, кризи и други инциденти с човешки и материални загуби. Телефонът се избира без код. Услугата 112 е денонощна и безплатна.

За да се абонирате за получаване на информационния бюлетин на Министерството на туризма е достатъчно да изпратите писмо в свободен текст с актуален електронен адрес за връзка с Вас на e-mail: press@tourism.government.bg.

Националният туристически информационен център предоставя информация за възможностите за туризъм в страната.

Неговият адрес е:

София, пл. Света Неделя № 1.
Тел: 02/ 933 58 26; 02/ 933 58 21; 02/ 933 58 11.
Факс: 02/ 989 69 39

1. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Комисията за защита на потребителите има открит национален телефон на потребителя  с номер 0700 111 22.

На цената на един градски разговор се приемат обаждания от цялата страна. Телефонът се обслужва денонощно, както и в празнични и почивни дни. В рамките на работното време на институцията телефонът се обслужва от дежурни експерти, а в останалото време – от специално обучени оператори.

На телефона се приемат сигнали както за нарушени права на потребителите, уредени в Закона за защита на потребителите, Закона за туризма и в други нормативни актове, по които КЗП има вменени правомощия.

На националния телефон се дават и консултации на гражданите, както за техните потребителски права, така и за правната уредба и компетентния орган, съобразно предмета на всяко обаждане – обществени услуги, облигационни и гражданско-правни отношения, масов градски транспорт, обществени услуги и др.

По електронен път, жалби и сигнали потребителите могат да бъдат подавани на интернет адрес: info@kzp.bg и на  gl.direkcia@kzp.bg. Гражданите могат да използват и формите за обратна връзка на интернет страницата:

http://www.kzp.bg/index.php?mode=viewd&group_id=12&document_id=19, вкл. и до съответните регионални звена на комисията.

2. БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

 

Българска агенция по безопасност на храните приема сигнали за нарушения, оплаквания и впечатления, свързани с  храни, здравеопазване и хуманно отношение към животните, продукти за растителна защита, цялостната дейност на Агенцията.

За осигуряването на контакт на потребителите, посещаващи зимните туристически обекти в периода на туристическия сезон Зима 2014-2015, с Българска агенция по безопасност на храните, в случаи на инциденти или потенциални нарушения, касаещи безопасността и качеството на храните, търгувани и приготвяни в обекти, находящи се на територията на планинските курорти, могат да бъдат ползвани следните данни:

„Телефон на потребителя”: +359-0700-122-99. Обслужващите „телефон на потребителя” оператори, приемат сигнали от 08.00ч. до 21.00ч., седем дни в седмицата.

В сайта на Българската агенция по безопасност на храните се поддържа и услугата „Подай сигнал онлайн” (http://www.babh.government.bg/bg/Page/problem_signal/index/problem_signa...).

Контакт с директорите на Областни дирекции по безопасност на храните – Благоевград, Смолян и София област, може да бъде осъществен, както следва:

Областна дирекция по безопасност на храните – Благоевград - Тел.: 073/88 20 73; Тел. за сигнали: 073/88 20 73; E-mail: RVS_01@nvms.government.bg.

Областна дирекция по безопасност на храните – Смолян - Тел.: 0301/62502; Тел. за сигнали: 0301/625 02, E-mail: RVS_21@nvms.government.bg.

Областна дирекция по безопасност на храните – Софийска област -Тел.: 0721/66 090; Тел. за сигнали: 0721 66 090; E-mail: RVS_23@nvms.government.bg.

Интернет страницата на Българската агенция по храните еwww.babh.government.bg.

3. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

Регионалните здравни инспекции са отговорни са провеждане на ефективен здравен контрол по прилагане на законодателството на ЕС и на националното законодателство за обекти с обществено предназначение, за продукти, стоки и дейности със значение за здравето на човека и за фактори на жизнената среда.

За контакти:

РЗИ – Благоевград

Интернет страница: http://www.rzibl.org/index.php/about; Телефон за сигнали при установени нарушения: 073/83-28-26; Сигнали и жалби могат да бъдат изпращани на ел. поща: rzibl@rzibl.org.

РЗИ – Смолян

Интернет страница: http://www.rzi-smolyan.com/; Телефон за сигнали, вкл. тютюнопушене: 0301/58930. Телефон за консултации: 0888879992; Сигнали и жалби могат да бъдат изпращани на ел. поща:rzi_smolyan@mbox.contact.bg.

РЗИ – София област

Интернет страница: http://rzi-sfo.com/; Телефон за контакт с директора: 02/ 807 8765; Телефон за сигнали, вкл. тютюнопушене: 02/8078751 и 02/8078752. Сигнали и жалби могат да бъдат изпращани на ел. поща:rzi_so@rzi-sfo.com и на формата за обратна връзка на адрес: http://rzi-sfo.com/?page_id=113.

4. ПЛАНИНСКА СПАСИТЕЛНА СЛУЖБА

При нещастен случай

Дежурни телефони:  088 1470 и 02/ 963 2000

За справки или съвети – тел. 088 1471

 

Бази на Планинска спасителна служба

СОФИЯ (Денонощно дежурство)

Централа ПСС

Аварийни телефони

088 1470 (за абонати на M-tel) 0887 100 237

02/963 2000

За справки и съвети

088 1471 (за абонати на M-tel) 0887 100 238

ВИТОША

База Черни Връх

02 967-11-28

База Алеко

02 967-11-55

088 1472 (за абонати на M-tel) 0887 100 239

База Офелия

Чрез Централата

ПИРИН (Денонощно дежурство)

Банско

0749/8-81-32

088 1474 (за абонати на M-tel) 0887 100 241

ПЛОВДИВ

032/ 62-48-90

0887/582 936

РОДОПИ (Денонощно дежурство)

база Студенец (Пампорово)

0309/58336

088 1475 (за абонати на M-tel) 0887 100 245

СТАРА  ПЛАНИНА

ПСС Троян

0888 621 275

ПСС Тетевен

0887 542 709

РИЛА (Денонощно дежурство)

Боровец

07503/ 2450

088/ 1473 (за абонати на M-tel)

ПСС Благоевград - Рила планина

0887/ 572 634

0884/ 572 402

ПСС Дупница

0887/ 887 104

В случай на опасност в планината, сигнал може да бъде подаден и чрез „Национална система 112“. Телефон 112 се избира без код, денонощно и безплатно.

5. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

Възможностите, които предоставя Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" за осигуряване на обратна връзка с потребителите са чрез телефоните на областните отдели „Контролна дейност - ДАИ", чрез директния телефон за сигнали и нередности в транспорта: 02/9409400, както и на електронен адрес: avto_a@rta.government.bg.

Повече информация, можете да откриете на интернет страницата на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" www.rta.government.bgи на Портала за сигнали за нередности в транспортаhttp://www.transportinfo.bg/bg/Bulgaria.

6. АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

Всички граждани и фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка по републиканската мрежа от интернет страницата на агенцията на адрес: www.api.bg, в секция „Актуална пътна обстановка“ и по всяко време на денонощието, без почивни дни, на телефон: 0700 130 20.

В агенцията целогодишно при 24-часов режим работи Ситуационен център, който събира и обобщава данните за състоянието по републиканските пътища. Събраната и обобщена информация се публикува всеки ден на интернет страницата на агенцията в секция „Бюлетин пътна обстановка“.

Сигнали за нередности, злоупотреби, конфликт на интереси и подозрения за измами по проекти, свързани с изпълнението на програми, съфинансирани от ЕС, които реализира Агенция „Пътна инфраструктура", могат да бъдат подавани на е-mаil:  signali@api.bg; на телефон: 0800 130 10 или чрез формата за обратна връзка на интернет страница на АПИ http://www.api.bg/index.php/bg/signali-za-nerednosti/podaj-signal.

Телефонът се набира без код за София от цялата страна и разговорите са безплатни. На този телефон не се приемат сигнали, незасягащи темата нередности и подозрения за измами. Обажданията се записват автоматично, подаденият сигнал се регистрира, след което започва проверка по случая. Желателно е да посочвате подробна информация за нарушенията и фактите, които са Ви известни. Това ще даде възможност за предприемане на своевременни действия и предотвратяване на евентуални корупционни прояви.

Гражданите могат да изпращат своите сигнали за корупция и подозрения за нередности/измами в деловодството на Агенция "Пътна инфраструктура" от 9.00 ч. до 17.30 ч.

На адрес http://www.api.bg/index.php/bg/kontakti/dezhurni-v-stranata-opu, всеки желаещ може да открие списък на дежурни телефони на отдели за пътно управление в 27 градове в страната.

Телефоните за връзка с дежурни по поддържането в централната администрация на АПИ са: 02/952-1605 и 0700 13020.

Актуалните телефони за получаване на обществена информация са: 02/91 73 409; 02/91 73 407 и 02/91 73 487, както и на e-mail: info@api.bg.

7. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „КРИМИНАЛНА ПОЛИЦИЯ”

Осъществяването на връзка със структури на МВР, от граждани (български и чуждестранни), желаещи да подадат сигнал става, чрез съответното Регионално управление на полицията на територията, на което е станал инцидента или произшествието и съответната областна дирекция на МВР, както и чрез „Национална система 112“.

Телефон 112 приема спешни и аварийни обаждания при необходимост от спешна медицинска помощ, помощ при пътно-транспортни произшествия, пожари, аварии, кризи и други инциденти с човешки и материални загуби. Телефонът се избира без код. Услугата 112 е денонощна и безплатна.

В допълнение, гражданите могат да се свържат с Главна дирекция „Криминална полиция” чрез електронна поща: gdkp@bg или на интернет адрес: http://gdkp.mvr.bg/contactus.htm.

8. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ”

Съгласно българското законодателство всички служители на МВР имат контролни функции по отношение на изпълнение на наредбите на общините за опазване на обществения ред във всички населени места, включително и курортните комплекси. Освен това те се включват при извършването на съвместни проверки с представители на други институции (НАП, ДВСК, изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” и други).

 

Осъществяването на връзка със структури на МВР, от граждани (български и чуждестранни), желаещи да подадат сигнал става, чрез съответното Регионално управление на полицията на територията, на което е станал инцидента или произшествието и съответната областна дирекция на МВР, както и чрез „Национална система 112“.

Телефон 112 приема спешни и аварийни обаждания при необходимост от спешна медицинска помощ, помощ при пътно-транспортни произшествия, пожари, аварии, кризи и други инциденти с човешки и материални загуби. Телефонът се избира без код. Услугата 112 е денонощна и безплатна.

В допълнение, гражданите могат да се свържат с ГД „Охранителна полиция” чрез електронна поща: gdop@bg или на интернет адрес: http://www.gdbop.bg/bg/contacts, на който чужденците могат да подават сигнали, предложения и жалби, а така също да сигнализират за извършени нарушения от страна на полицейски служители спрямо тях. На сайта има прикачени линкове, които насочват към извършването на справки за задължения по фиш и състоянието на пътна обстановка в страната.

9. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ”

ГД “Гранична полиция” предоставя следните телефони и електронна поща за непрекъсната обратна връзка, за получаване на сигнали от граждани – тел. 02/983 1865; Факс: 02/988 5867; nsgp@mvr.bg. Гражданите могат да използват и формата за обратна връзка чрез интернет адрес:http://www.nsgp.mvr.bg/contactus.htm.

Актуална информация за пътуване в страните членки на ЕС и за пътуващите през територията на Р България може да бъде достъпена чрез http://www.nsgp.mvr.bg/Guide/tr_persons.htm.

Осъществяването на връзка със структури на МВР, от граждани (български и чуждестранни), желаещи да подадат сигнал става, чрез съответното Регионално управление на полицията на територията, на което е станал инцидента или произшествието и съответната областна дирекция на МВР, както и чрез „Национална система 112“.

Телефон 112 приема спешни и аварийни обаждания при необходимост от спешна медицинска помощ, помощ при пътно-транспортни произшествия, пожари, аварии, кризи и други инциденти с човешки и материални загуби. Телефонът се избира без код. Услугата 112 е денонощна и безплатна.

10. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"

Гражданите могат да се свържат с ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” чрез електронна поща: nspab@mvr.bg или на интернет адрес: http://www.nspbzn.mvr.bg/contactus.htm, където могат да подават сигнали, предложения и жалби, а така също да сигнализират за извършени нарушения.

Осъществяването на връзка със структури на МВР, от граждани (български и чуждестранни), желаещи да подадат сигнал става, чрез съответното Регионално управление на полицията на територията, на което е станал инцидента или произшествието и съответната областна дирекция на МВР, както и чрез „Национална система 112“.

Телефон 112 приема спешни и аварийни обаждания при необходимост от спешна медицинска помощ, помощ при пътно-транспортни произшествия, пожари, аварии, кризи и други инциденти с човешки и материални загуби. Телефонът се избира без код. Услугата 112 е денонощна и безплатна.