Финансов контрольор

Иван Живков ​– финансов контрольор

Финансовият контрольор е пряко подчинен на министъра и осъществява предварителен контрол за законосъобразност съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

Финансовият контрольор извършва необходимите проверки и изразява мнение за законосъобразност по отношение на финансовата дейност на Министерството, включително осъществява предварителен
контрол на дейностите по усвояване на средствата по Европейските структурни и кохезионни фондове, както и по други донорски програми.

Редът и начинът за извършване на предварителен контрол от финансовия контрольор се определят с вътрешни актове в съответствие с указанията на министъра на финансите.