Звено "Информационно обслужване и системи за сигурност":

Звено "Информационно обслужване и системи за сигурност" е на пряко подчинение на
министъра. Служителят, който го ръководи, е служител по сигурността на информацията

Звено "Информационно обслужване и системи за сигурност":
1. организира, администрира и осигурява техническата поддръжка на
информационната и комуникационната инфраструктура на Министерството;
2. организира и осигурява поддръжката на хардуера и системния софтуер на
компютърната техника на Министерството;
3. осигурява системна поддръжка и интеграция на комплексни информационни
системи в Министерството, включително информационните фондове, съдържащи
вътрешноведомствена информация;
4. организира управлението на удостоверенията за електронни подписи в
Министерството;
5. поддържа служебни регистри на потребителите, на компютърната и
периферната техника, на комуникационното оборудване на Министерството и на
използваните софтуерни продукти и системи;
6. следи за прилагането на стандартите, политиките и правилата за мрежова и
информационна сигурност в Министерството и отговаря за защитата на интелектуалната
собственост и материалните активи на Министерството в областта на информационните и
комуникационните технологии; поддържа опис на всички информационни активи на
Министерството и на присъщия им риск по отношение на информационната сигурност;
7. разработва и предлага за утвърждаване от министъра политиките, целите,
процедурите, метриката за оценка на информационната сигурност и инструкциите,
произтичащи от нормативната уредба, както и всички други необходими указания и
процедури;
8. разследва и анализира инцидентите в областта на мрежовата и
информационната сигурност и реакциите при инциденти и предлага действия за
подобряване на мрежовата и информационната сигурност в администрацията;
9. периодично (не по-малко от два пъти годишно) изготвя доклади за състоянието
на информационната сигурност в административното звено и ги представя на министъра;
10. разработва Вътрешните правила по мрежова и информационна сигурност по
модела на "Системи за управление на информационната сигурност", регламентиран с
изискванията на международния стандарт ISO 27001, в съответствие с изискванията на
Наредбата за общите изисквания за мрежова и информационна сигурност (НОИМИС),
приета с Постановление № 279 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 2008
г.; изм. и доп., бр. 58 и 102 от 2010 г., бр. 48 от 2013 г. и бр. 5 от 2017 г.);
11. координира дейностите, свързани с осъществяване на електронното
управление в Министерството;
12. координира и осигурява взаимодействието на информационните системи на
Министерството с необходимите регистри, поддържани в други държавни и общински
органи и институции;
13. разработва план на Министерството за противодействие на тероризма;
14. разработва и поддържа план за защита при бедствия на Министерството на
основание на изискванията на Закона за защита при бедствия, Националната програма за
защита при бедствия и други законови и подзаконови нормативни актове;
15. организира защитата при бедствия в съответствие с нормативно делегираните
правомощия на министъра;
16. организира непрекъснато денонощно дежурство за оповестяване при
привеждане на страната от мирно във военно положение, бедствия, аварии, кризи и
извънредни ситуации в системата на Министерството;
17. организира и осигурява взаимодействие с Министерството на отбраната и с
другите министерства и ведомства в процеса на планиране на гражданските ресурси в
интерес на отбраната на страната съгласно разпоредбите на Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България;
18. планира, организира и контролира дейностите, свързани със защитата на
класифицираната информация;
19. води регистър на лицата, получили разрешение за достъп до класифицирана
информация, следи за сроковете на валидност на разрешенията и за промяна в нивата на
класификация;
20. следи за правилното определяне нивото на класификация на информацията;
21. организира и провежда обучението на служителите в областта на защитата на
класифицираната информация;
22. изпълнява функции, свързани със защитата на личните данни;
23. участва в планирането и отчитането на разходите в областта на електронното
управление и за използваните информационни технологии при подготовката и
представянето на бюджетните прогнози на МТ.