Услуги в туризма

Плащане на административни услуги чрез терминални устройства ПОС

Министерството на туризма предоставя възможност за плащане чрез ПОС терминално устройство. То се намира на следния адрес: гр. София, площад „Света Неделя“ №1. ПОС терминала може да се използва всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.

ВАЖНО: ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА

Формулярите на Заявление-декларация за промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър, относно регистрираните туроператори и/или туристически агенти, категоризираните туристически обекти, сертифицираните центрове, екскурзоводи и планински водачи са публикувани както следва:

  1. За туроператорите и туристическите агенти в секция "Издаване на удостоверение за туроператорска и/или агентска дейност".
  2. За категоризираните места за настаняване в секция "Категоризиране на места за настаняване".
  3. За категоризираните заведения за хранене и развлечение в секция "Категоризиране на заведения за хранене и развлечения".
  4. За сертифицираните центрове в секция "Издаване на сертификат на балнеолечебни СПА (медикъл СПА), уелнес и таласотерапевтични центрове".
  5. За екскурзоводи в секция "Вписване на лица, притежаващи правоспособност за упражняване на професията "Екскурзовод" в Националния туристически регистър.
  6. За планински водачи в секция "Вписване на лица, притежаващи правоспособност за упражняване на професията "Планински водач" в Националния туристически регистър.
  7. За туристически хижи, туристически спални, туристически учебни центрове в секция "Категоризиране на туристически хижи, туристически спални, туристически учебни центрове".
  8. За категоризираните заведения за хранене и развлечения прилежащи към туристически хижи, туристически спални и туристически учебни центрове в секция "Категоризация на заведения за хранене прилежащи към туристически хижи, туристически спални и туристически учебни центрове".

Издаване на дубликат на сертификат за туристически информационен център

Дубликат на сертификат се издава при унищожаване, захабяване или загубване на първоначално издадения сертификат.

Сертифициране на туристически информационен център

Сертифицирането на ТИЦ се извършва с цел удостоверяване пригодността на центъра за предлагане на качествено информационно обслужване на действителните и потенциалните посетители и туристи в България, гарантиране правата и повишаване удовлетвореността на потребителите на туристическите услуги, предоставяни от ТИЦ.

Вписване на организация за управление на туристическите райони

Организациите за управление на туристическите райони са юридически лица, които се учредяват и регистрират по реда на Закона за туризма. Те са доброволни организации, които чрез взаимопомощ и сътрудничество в интерес на членовете си и в обществен интерес извършват дейности, свързани с формиране на регионални туристически продукти и осъществяване на регионален маркетинг и реклама на определена територия - туристически район.

Вписване и издаване на удостоверение за вписване на туристическите сдружения в Националния туристически регистър

Туристическите сдружения извършват дейности за координиране действията при формирането и маркетинга на туристическия продукт и информационното обслужване на туристите, по разработване и реализиране на инициативи и проекти в областта на туризма, дейности за защита на интересите и представителство на членовете в предвидените по този закон случаи, както и други дейности за развитието на туризма.

Страници

Subscribe to Услуги в туризма