Услуги в туризма

Плащане на административни услуги чрез терминални устройства ПОС

Министерството на туризма предоставя възможност за плащане чрез ПОС терминално устройство. То се намира на следния адрес: гр. София, ул. "Съборна" №1. ПОС терминала може да се използва всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.

ВАЖНО: ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА

Формулярите на Заявление-декларация за промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър, относно регистрираните туроператори и/или туристически агенти, категоризираните туристически обекти, сертифицираните центрове, екскурзоводи и планински водачи са публикувани както следва:

  1. За туроператорите и туристическите агенти в секция "Издаване на удостоверение за туроператорска и/или агентска дейност".
  2. За категоризираните места за настаняване в секция "Категоризиране на места за настаняване".
  3. За категоризираните заведения за хранене и развлечение в секция "Категоризиране на заведения за хранене и развлечения".
  4. За сертифицираните центрове в секция "Издаване на сертификат на балнеолечебни СПА (медикъл СПА), уелнес и таласотерапевтични центрове".
  5. За екскурзоводи в секция "Вписване на лица, притежаващи правоспособност за упражняване на професията "Екскурзовод" в Националния туристически регистър.
  6. За планински водачи в секция "Вписване на лица, притежаващи правоспособност за упражняване на професията "Планински водач" в Националния туристически регистър.
  7. За туристически хижи, туристически спални, туристически учебни центрове в секция "Категоризиране на туристически хижи, туристически спални, туристически учебни центрове".
  8. За категоризираните заведения за хранене и развлечения прилежащи към туристически хижи, туристически спални и туристически учебни центрове в секция "Категоризация на заведения за хранене прилежащи към туристически хижи, туристически спални и туристически учебни центрове".

Уникален идентификатор 2973: Сертифициране на туристически информационен център

Сертифицирането на ТИЦ се извършва с цел удостоверяване пригодността на центъра за предлагане на качествено информационно обслужване на действителните и потенциалните посетители и туристи в България, гарантиране правата и повишаване удовлетвореността на потребителите на туристическите услуги, предоставяни от ТИЦ.

Уникален идентификатор 2559: Вписване на организация за управление на туристическите райони

Организациите за управление на туристическите райони са юридически лица, които се учредяват и регистрират по реда на Закона за туризма. Те са доброволни организации, които чрез взаимопомощ и сътрудничество в интерес на членовете си и в обществен интерес извършват дейности, свързани с формиране на регионални туристически продукти и осъществяване на регионален маркетинг и реклама на определена територия - туристически район.

Уникален идентификатор 1927: Вписване и издаване на удостоверение за вписване на туристическите сдружения в Националния туристически регистър

Туристическите сдружения извършват дейности за координиране действията при формирането и маркетинга на туристическия продукт и информационното обслужване на туристите, по разработване и реализиране на инициативи и проекти в областта на туризма, дейности за защита на интересите и представителство на членовете в предвидените по този закон случаи, както и други дейности за развитието на туризма.

Страници

Subscribe to Услуги в туризма