Контакти

Министерство на туризма

адрес: София, ул. "Съборна" № 1

тел: 02 904 68 95 – телефон за граждани

тел: 02 904 68 09 – деловодство

БЮДЖЕТНА СМЕТКА :

Индентификатор: IBAN-BG71 BNBG 9661 3000 1171 01

BIC кода на БНБ за плащания в лева е BNBGBGSD

BIC кода на БНБ за плащания във валута BNBGBGSF

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА:

(ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА - гаранции за участие, договори, депозити и други)

Индентификатор: IBAN-BG52 BNBG 9661 3300 1171 03

BIC кода на БНБ за плащания в лева е BNBGBGSD

BIC кода на БНБ за плащания във валута BNBGBGSF

Електронна поща:

e-mail: tourism@tourism.government.bg
Максималният допустим размер на прикачените файлове е до 15 МБ)

e-mail: edoc@tourism.government.bg
(Максималният допустим размер на прикачените файлове е до 15 МБ)

Началник на политическия кабинет

Веселина Панова - тел: 02 904 68 18; 02 904 68 19

Дирекция „Туристическа политика”

         Телефони за нередности, справки и др. въпроси

Неделка Фингарова - тел: 02 904 68 95 - Дежурна линия - 09:00 до 17:30 часа

e-mail за нередности - nerednosti@tourism.government.bg

          Телефони за процедури свързани с:

Сертифициране на ТИЦ 

Светослав Стойков - тел: 02 904 68 51

          Вписване, промени в обстоятелствата и заличаване на туристически сдружения; ежегодни декларации по чл.52, ал. 9 от ЗТ - 02 904 68 51 

          Камелия Андонова – тел: 02 904 68 77

Дирекция „Управление на финансовите и човешките ресурси” 

         Светла Костова - тел: 02 904 68 37

         Емилия Митова - тел: 02 904 68 68

         Десислава Методиева - тел: 02 904 68 28

         Иван Иванов - тел: 02 904 68 38

         Вася Филипова - тел: 02 904 68 26

Дирекция „Административно-правни дейности“

        Милада Каранджулова, тел: 02 904 67 94

Дирекция „Маркетинг и реклама”

Ани Найденова - тел: 02 904 67 82

Дирекция „Международна дейност и визови режими”

Дора Иванова - тел: 02 904 68 48

Дирекция „Концесиониране, наемна и регулаторна дейност в туризма“

          Телефони за процедури свързани с:

Категоризиране на туристически обекти, вписване на промяна в обстоятелствата:

Боян Георгиев - тел: 02 904 68 75

          Мария Забилева - тел: 02 904 68 76

          Даниела Ненкова - тел: 02 904 68 71

          Издаване на удостоверение за туроператорска и/или туристическа агентска дейност, вписване на промяна в обстоятелствата:

          Елеонора Младенова - тел: 02 904 68 74

          Застраховка „Отговорност на туроператора“

          тел: 02 904 67 85

          Сертифициране на СПА, уелнес, балнеолечебни и таласотерапевтични центрове, вписване на промяна в обстоятелствата:

          Гергана Нейкова - тел: 02 904 68 34

          Придобиване на правоспособност за професиите „Екскурзовод“ и „Планински водач“, вписване в Националния туристически регистър на правоспособни екскурзоводи и планински водачи, вписване на промяна в обстоятелствата:

          Даниела Ненкова - тел: 02 904 68 71

          Александър Горненски – тел: 02 904 68 27

Дирекция „Контролна и инспекционна дейност“

          Боряна Петрова - тел: 02 904 68 36

Дирекция „Програмиране и управление на проекти“

          Алекс Гигов – тел: 02 904 68 72

          Ваня Ялъмова – тел: 02 904 68 78

Дирекция „Връзки с обществеността и протокол" 

тел: 02 904 68 39; тел: 02 904 68 06

e-mail: press@tourism.government.bg

Национален туристически информационен център

София, 1000, пл. "Света Неделя" № 1
Работно време: от понеделник до петък: 09:00 до 17:30 ч.
тел: + 359 883 339 332

Телефон за нередности на морските плажове

         тел: 02 904 67 99

         e-mail: control@tourism.government.bg

Инспекторат         

Директор: Димитър Арнаудов
Ел. поща: d.arnaudov@tourism.government.bg
Телефон: 02 904 68 78

Телефон за информация за рускоезични туристи в България

тел: +359 700 20 991

Длъжностно лице по защита на данните в МТ

Олег Стоянов - тел: 02 904 68 23
e-mail: dpo@tourism.government.bg

Национално туристическо представителство на Република България във Федерална Република Германия

          Посолство на Република България
          Мауерщрасе 101
          10117 Берлин
          Тихомир Патарински
          Аташе по туризъм
          Моб.: +49 (0) 172 779 43 23
          E-mail: t.patarinski@tourism.government.bg
          tourism@botschaft-bulgarien.de

Nationale Tourismusvertretung der Republik Bulgarien in der Bundesrepublik Deutschland

         Botschaft der Republik Bulgarien
         Mauerstraße 11
         10117 Berlin
         Tihomir Patarinski
         Tourismusattaché
         Mobil: +49 (0) 172 779 43 23
         E-mail: t.patarinski@tourism.government.bg
         tourism@botschaft-bulgarien.de

Национално туристическо представителство, Посолство на Република България

Ал. Уяздовские 33/35, 00-540 Варшава, Полша
Тел.: +48 515 410 400
E-mail: n.kostov@tourism.government.bg
Николай Костов

Narodowe Przedstawicielstwo Turystyczne Ambasady Republiki Bulgarii

Al. Ujazdowskie 33/35, 00-540 Warszawa, Polska
Tel.: +48 515 410 400
E-mail: n.kostov@tourism.government.bg
Nikolay Kostov