Главен секретар

Николина Сотирова –  главен секретар

 1. Главният секретар се назначава от министъра и осъществява административното ръководство на Министерството.
 2. Главният секретар координира и контролира административните звена за точното спазване на нормативните актове и на законните разпореждания на министъра, като:
  2.1. отговаря за планирането и отчетността при изпълнение на ежегодните цели на администрацията;
  2.2. организира, ръководи, координира, контролира, отчита се и носи отговорност пред министъра за дейността и за изпълнението на задачите на администрацията;
  2.3. организира разпределянето на задачите за изпълнение между административните звена на Министерството, за което може да издава заповеди;
  2.4. осъществява вътрешноведомствената организация на работа на администрацията, за което може да издава заповеди;
  2.5. координира и контролира дейността по ползването и управлението на държавната собственост, предоставена на Министерството;
  2.6. създава условия за нормална и ефективна работа на звената в Министерството;
  2.7. осъществява общия контрол за изпълнението на възложените задачи;
  2.8. осъществява взаимодействие с главния секретар на Министерския съвет;
  2.9. утвърждава длъжностните характеристики на служителите;
  2.10. организира работата с предложенията и сигналите в съответствие с разпоредбите на глава осма от Административнопроцесуалния кодекс.
 3. Министърът може с писмена заповед да възложи и други функции и задачи на главния секретар.