Главен секретар

Красимира Нечева

e-mail: k.necheva@tourism.government.bg

Телефон: 02 904 68 20; 02 904 68 25

Красимира Нечева е завършила магистърска степен по „Публична администрация“ във Варненски Свободен Университет “Черноризец Храбър”. Притежава и магистър по „Счетоводство и контрол“ от Стопанската академия “Д.А. Ценов” – гр. Свищов.

От май 2017 г. до октомври 2021 г. и от януари 2022 г. до момента заема длъжността „Главен секретар“ в Министерството на туризма, като преди това има богат административен и ръководен опит на различни позиции в държавната администрация, като Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на инвестиционното проектиране, Министерството на образованието и науката.

През 2020 г. е ръководител на проект “Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите”, в резултат на който Министерството на туризма е удостоено с етикет „Ефективен CAF потребител“.

Ръководител е и на успешно реализиран проект през 2019 г. „Здравен и балнео туризъм GRO/SME/18/C/065 – Bulgaria Sanus per Aquam”, финансиран по Програмата за конкурентоспособност на малките и средни предприятия (2014 – 2020 г.) – COSME на Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия към Европейската комисия.

Красимира Нечева има богат опит и в изпълнението на различни проекти и програми по Оперативна програма „Регионално развитие”.

Владее английски език.