Проекти в процес на изпълнение

Министерство на туризма сключи втори договор за изпълнение на проект за подкрепа за покриване на основните нужди на бежанците от Украйна

08 ноември 2022

На 07.11.2022 г. Министерството на туризма сключи административен договор за изпълнението на Проект  BG16RFOP002-7.001-0002-C01 „Подкрепа за покриване на основните нужди на бежанците от Украйна-2“.

Subscribe to Проекти в процес на изпълнение