Дирекция „Маркетинг, реклама и информация в туризма”

Ани Хараламбиева – директор на дирекция

 1. Организира извършването на маркетингови проучвания на основни и перспективни пазари за българския туристически продукт, които да служат за основа при разработването на рекламните и комуникационните кампании, както и проучвания в сферата на туристическата реклама и анализи на ефективността;
 2. Разработва и изпълнява годишната програма за национална реклама в страната и в чужбина, изготвя и представя на министъра отчет за разходите и ефективността им, извършени по изпълнението на програмата за национална реклама за предходната година;
 3. Организира участието на Република България в международни туристически изложения, панаири и прояви, свързани с туризма;
 4. Организира опознавателни пътувания на чуждестранни журналисти и посещения на чужди туроператори и туристически агенти в страната;
 5. Организира изработването на рекламни материали (печатна реклама, аудио-визуална реклама, предметна и пространствена реклама), представящи България като атрактивна туристическа дестинация;
 6. Участва в изготвянето, поддържа и актуализира официалната страница на българския туризъм в интернет, рекламира и популяризира интернет страницата;
 7. Разработва и осъществява комуникационни кампании на целеви и перспективни чуждестранни пазари, както и кампании, насочени към вътрешния пазар;
 8. Съдейства за изграждането на национална туристическа мрежа от туристически информационни центрове;
 9. Методически подпомага регионални и местни структури в изграждането на информационни системи;
 10. Съдейства на туристически сдружения и фирми за популяризирането на туристическия им продукт;
 11. Осигурява дейността на Националния туристически информационен център;
 12. Осигурява разпространението на информационните материали, рекламни брошури, каталози и други носители на информация;
 13. Анализира постигнатите резултати от маркетинговите проучвания и от изпълнението на годишната програма за национална реклама;
 14. Участва в разработването на прогнозите и проектобюджета на Министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на Министерството с оглед на функционалната си компетентност.

Дирекция „Маркетинг, реклама и информация в туризма“ изпълнява дейностите по точки от 2 до 12 в координация с дирекция „Връзки с обществеността и протокол“ и дирекция „Международно сътрудничество и инвестиции в областта на туризма”.