Дирекция „Финанси и управление на собствеността”

Сашка Дичева – директор на дирекция

 1. Прилага националната бюджетна политика и бюджетно законодателство;
 2. Осигурява финансово-счетоводните, бюджетните и стопанските дейности на администрацията при спазване на Закона за счетоводството, Закона за държавната собственост, Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Закона за публичните финанси и нормативните актове, регламентиращи бюджетната политика на Министерството като първостепенен разпоредител с бюджет и целеви средства и разпоредител със средства по международни програми;
 3. Участва в процеса на управление на бюджетните средства на Министерството в съответствие с принципите за законосъобразност, икономичност, ефективност, ефикасност и публичност, като:
  а) Следи за спазването на финансовата и бюджетната дисциплина;
  б) Извършва правилно оформяне на първични и вторични счетоводни документи и ги отразява своевременно в счетоводните регистри;
  в) Прилага системата за двоен подпис по отношение на поемането на задължения и извършването на разходи;
 4. Обслужва плащанията и транзитните сметки на Министерството като първостепенен разпоредител с бюджет в системата на Единната сметка;
 5. Анализира, разпределя и утвърждава чрез системата на Единната сметка лимита на разходите на Министерството;
 6. Изготвя ежемесечните и тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средствата от Европейския съюз и на сметките за чужди средства, като осигурява своевременното им представяне пред съответните институции;
 7. Съставя годишния финансов отчет на Министерството;
 8. Разработва проекта на годишен бюджет и средносрочната бюджетна прогноза на Министерството съгласно нормативната уредба и указанията на Министерството на финансите и в програмен формат;
 9. Организира, разработва и съставя поименните списъци на инвестиционните програми и документацията за капиталовите разходи по бюджета на Министерството;
 10. Отговаря за правилното управление, стопанисване и използване на имуществото на Министерството, организира и извършва годишни инвентаризации в установените срокове;
 11. Осигурява поддръжката на движимото и недвижимото имущество – държавна собственост, предоставено за управление на Министерството, като организира и осъществява извършването на текущи и основни ремонти;
 12. Организира и осъществява цялостното техническо обслужване и логистика на звената в Министерството с транспорт, организационна техника, консумативи и инвентар;
 13. Отговаря за снабдяването, съхраняването, стопанисването и използването на стоково-материалните ценности;
 14. Участва при организирането и координира извършването на дейностите, свързани с обществените поръчки, като:
  а) участва в планирането и отчитането на обществените поръчки;
  б) следи и отговаря за спазването на процедурните правила и срокове по отношение на възстановяване на гаранциите за изпълнение по сключените договори;
  в) води регистър за сключените договори;
  г) следи за спазването на сроковете и изпраща, включително по електронен път, до изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки информацията за изпълнените и прекратените договори за обществени поръчки по чл. 5, ал. 1, т. 10 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, приет с Постановление № 150 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 53 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 84 от 2007 г., бр. 3 и 93 от 2009 г., бр. 86 от 2010 г., бр. 27 от 2011 г., бр. 17 от 2012 г.; попр., бр. 20 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 104 от 2014 г.);
 15. Осигурява функционирането и поддръжката на системите за охранителен и пропускателен режим, както и поддръжката и ремонта на пожароизвестителните и пожарогасителните системи;
 16. Организира и осигурява добри санитарно-хигиенни условия в административните сгради на Министерството и прилежащите им терени;
 17. Участва в поддържането и администрирането на охранителния и пропускателния режим в сградите на Министерството;
 18. Дейности свързани с финансово - икономическото състояние на Търговските дружества, годишните им финансови отчети, мониторинга и контрола по дейността им се изпълняват в координация с дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси “.