Инспекторат

Йонка Евтимова – ръководител инспекторат

Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра и осигурява изпълнението на контролните му функции
при провеждането на държавната политика, като осъществява административен контрол в Министерството.

Инспекторатът осъществява дейността си съгласно вътрешни правила, които са утвърдени от министъра.

Инспекторатът изпълнява следните функции:
1. извършва планови и извънпланови проверки на структури, дейности и процеси в администрацията;
2. проверява спазването на нормативните актове и вътрешните правила за организацията на работа в Министерството;
3. може да предлага образуване на дисциплинарно производство при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите
в държавната администрация;
4. проверява изпълнението на задължителните указания, които са дадени от компетентните контролни органи при проверки в Министерството;
5. разглежда постъпили сигнали за корупция на служители от Министерството, извършва проверки и информира министъра за резултатите;
6. извършва проверки по сигнали на граждани и организации срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от Министерството;
7. прави оценка на корупционния риск по реда на методологията по чл. 32, ал. 1, т. 6 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество (ЗПКОНПИ) и предлага мерки за ограничаването му;
8. осъществява контрол и извършва проверки по ЗПКОНПИ, като проверява декларациите по чл. 35, ал. 1 от закона и осъществява производството по установяване на
конфликт на интереси;
9. съставя актове за установяване на административни нарушения при констатирани нарушения от страна на служителите от администрацията, когато е
предвидено в закон;
10. прави предложения за нови или за изменения на вътрешноведомствени актове, регламентиращи организацията на работата и дейността на Министерството;
11. извършва проверки по предоставянето на административни услуги;
12. осъществява и други функции във връзка с административния контрол, които произтичат от нормативни актове или са възложени от министъра, съобразно
правомощията си.
Инспекторатът изготвя стратегически и годишен план за дейността си, които се утвърждават от министъра.
Инспекторатът извършва плановите си проверки въз основа на ежегодно утвърден план от министъра.
Инспекторатът не извършва проверки в търговските дружества с държавно участие в капитала и държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон.
Инспекторатът не извършва проверки относно бюджетната дисциплина.
Ръководителят на Инспектората представя ежегоден отчет на министъра за дейността на Инспектората през съответната година.
Ръководителят на Инспектората изпраща на Главния инспекторат при Министерския съвет ежегодно до 1 март доклад за извършените проверки през
предходната година.
При осъществяването на своите функции служителите на Инспектората имат право да изискват документи, данни, сведения, справки и други носители на информация
от проверяваните лица, които са необходими за извършване на проверките.
Служителите в Министерството са длъжни да оказват пълно съдействие на инспекторите при осъществяване на функциите им.
При извършване на проверките инспекторите имат право да изискват информация от държавните и местните органи, органите на съдебната власт и други
институции.