Звено „Вътрешен одит”

Венцислав Терзийски – ръководител на звено „Вътрешен одит”

Звено "Вътрешен одит" е на пряко подчинение на министъра и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
Звено "Вътрешен одит" извършва дейността по вътрешен одит на структурите, програмите, дейностите и процесите в Министерството, включително на разпоредителите
със сметки за средства от ЕС, като:
1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с международните стандарти за
професионална практика по вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на звено "Вътрешен одит" и утвърдената от министъра на финансите
методология за вътрешен одит в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от министъра;
3. дава независима и обективна оценка на министъра за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;
4. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от министъра;
5. проверява и оценява: съответствието на дейностите със законите, подзаконовите и вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на
финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на
дейностите, изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;
6. консултира министъра по негово искане, като предоставя съвети, мнения, обучения и други с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контрола, без
да поема управленска отговорност за това;
7. представя и обсъжда с министъра и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя
одитен доклад;
8. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол и извършва проверки за
проследяване изпълнението на препоръките съгласно план за действие, утвърден от министъра или от упълномощено от него длъжностно лице;
9. изготвя и представя на министъра годишен доклад за дейността по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

Ръководителят на звено "Вътрешен одит" докладва директно на министъра.