Дирекция „Туристическа политика”

Мая Никовска - директор

Дирекция „Туристическа политика” разработва политиката в областта на туризма, като:

  1. разработва и актуализира стратегия за развитие на туризма и краткосрочни концепции и програми;
  2. координира и съвместно с други държавни органи участва в разработването на проекти на нормативни актове за статута и управлението на националните курорти;
  3. координира дейността по интеграцията на туризма с други отрасли на националната икономика;
  4. участва в разработването на нормативни актове в областта на туризма и изготвя становища по проекти на нормативни актове, свързани с развитието на туризма;
  5. подпомага дейността по създаването на регулация за статута и управлението на националните курорти;
  6. подпомага министъра в дейностите по организиране и координиране на контрола върху качеството на туристическия продукт;
  7. участва в разработването на прогнозите и проектобюджета на Министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на Министерството с оглед на функционалната си компетентност;
  8. поддържа Единната система за туристическа информация като единна електронна база данни; събира, обработва, съхранява и актуализира данни за Единната система за туристическа информация, включително за регистъра на туристическите атракции.

Дирекция „Туристическа политика”  се състои от три отдела.