Дирекция „Връзки с обществеността и протокол“

Директор: Райна Душкова

e-mail: r.dushkova@tourism.government.bg

Телефон: 02 904 68 41