Дирекция „Връзки с обществеността и протокол”

Ивета Пешевадиректор на дирекция  

 1. Организира провеждането на информационната политика на Министерството съгласно Комуникационна стратегия и принципите за достъп до обществена информация;
 2. Предлага и координира публичните изяви на министъра, на заместник-министрите и на служителите на Министерството, като ги съгласува с началника на политическия кабинет;
 3. Планира дългосрочната медийна политика за изграждане на публичния имидж на министъра и на Министерството;
 4. Предлага проучвания на общественото мнение с цел планиране на адекватна медийна политика по дадена проблематика;
 5. Координира организирането на семинари, дискусии и кръгли маси;
 6. Координира връзките с медиите с цел осигуряване на пълна и точна информация за дейността на министъра и на Министерството в публичното пространство;
 7. Координира разработването на информационни материали за дейността на Министерството в областта на туризма (бюлетини, медиен мониторинг, информация, съобщения);
 8. Организира и провежда периодични и специализирани срещи и пресконференции за запознаване с резултатите от дейността на Министерството в областта на туризма, координира дейността по подготовка на изданията на тази тема;
 9. Извършва мониторинг и анализ на медийни публикации, свързани с туризма; организира и поддържа архив на медийни публикации и аудио-визуални материали, свързани с дейността в областта на туризма, и теми, свързани с туризма;
 10. Съгласува подготовката на отговорите на министъра във връзка с парламентарния контрол;
 11. Координира публикуването на информация на интернет страницата на Министерството;
 12. Работи в координация с дирекция „Държавен протокол“ на Министерството на външните работи за държавни посещения, както и със звената за връзки с обществеността и протокол в администрацията на Президента, дирекция „Правителствена информационна служба“ в администрацията на Министерския съвет и на другите министерства и ведомства.