Дирекция „Aдминистративно-правно обслужване и човешки ресурси”

Ивелин Славов – директор на дирекция

  1. Административно обслужване на министерството по отношение на организацията, функционирането и контрола на цялата входяща, изходяща и вътрешна кореспонденция, куриерното обслужване и архивните дейности, съгласно изискванията на законодателството в тази област;

  2. Правното обслужване – по отношение на процесуалното представителство на министъра и министерството, разработването и съгласуването на нормативни актове в областта на туризма, осъществяването на контрола по законосъобразността на изготвените актове на министерството, процедурите по Закона за обществените поръчки, Закона за достъп до обществена информация, Закона за държавната собственост, Закона да държавния служител, Кодекса на труда и други;

  3. Дейностите по обществените поръчки – изготвя, съгласува и контролира и осигуряване на всички дейности по процедурите на Закона за обществените поръчки;

  4. Човешки ресурси – всички дейности свързани с набирането на персонала, кариерното развитие, обучение на служителите в министерството, осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, администрирането на персонала, прекратяването на служителите и разработването на стратегии в областта на човешките ресурси;

  5. Информационното обслужване – изграждане, поддържане и контрол на информационната система на министерството. Разработването на информационната стратегия на министерството;

  6. Търговските дружества – всички дейности свързани с правомощията на министъра на туризма упражняващ правата на собственост на държавата в търговски дружества с държавно участие в капитала.