Дирекция „Програми и проекти в туризма”

Веселин Джелатов – директор на дирекция

  1. Подпомага министъра във функциите му, свързани с реализиране на проекти за развитие на туризма на национално, регионално и местно равнище, включително за изграждането и развитието на инфраструктурата, свързана с туризма;
  2. Разработва, организира, координира и ръководи изпълнението на програми и проекти, финансирани от ЕС, в областта на туризма;
  3. Води регистър за сключените договори по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.;
  4. Разработва и актуализира система от критерии и индикатори за мониторинг и осъществява мониторинг и оценка на изпълняваните програми и проекти в туризма;
  5. Осъществява дейностите на Министерството по разработване на проекти и участва в разработването, оценяването, наблюдението и контрола върху изпълнението на програми и проекти в областта на туризма, финансирани от Европейския съюз и от международни организации;
  6. Участва в разработването на прогнозите и проектобюджета на Министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на Министерството с оглед на функционалната си компетентност.