Актуално

Ръководства за МСП в туристическия сектор

14 юни 2017

Дунавският компетентен център (Danube Competence Center) e разработил онлайн наръчници, свързани с електронния маркетинг и работата с клиентите в туристическата индустрия.

Обявена е втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата за транснационално сътрудничество „ДУНАВ“ 2014-2020

15 май 2017

Втора покана за набиране на проектни предложения по програма „ДУНАВ“ 2014-2020 стартира на 9 май 2017 г. с краен срок до 06 юни 2017 г. (15:00 CET). Поканата е отворена за кандидатстване по следните тематични приоритети:

Управляващият орган на ОПРЧР 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“

13 април 2017

Целта на процедурата е да повиши способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на на

Детайлни правила за предоставяне на съвместна подкрепа чрез финансови инструменти в комбинация с безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020

10 април 2017

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР 2014-2020) и „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД, в изпълнение на Финансовото споразумение за подкрепата чрез финансов

Публикувана е първа покана за набиране на проектни предложения по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020”

02 февруари 2017

Първата покана за набиране на проектни предложения по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ стартира на 31 януари 2017 г. с краен срок

Страници

Subscribe to Актуално