Европейската изпълнителната агенция за малки и средни предприятия публикува покана за набиране на проектни предложения „Подкрепа насърчаването и развитието на транснационални тематични туристически продукти, свързани с културните и творческите индустрии"

02 май 2017

Поканата за набиране на проектни предложения има за цел да съфинансира проекти за развитие и насърчаване на транснационални туристически продукти, свързани специално с подсектора „Културно наследство“ на културната и творческата индустрия (КТИ).

 

Транснационалният продукт трябва да бъде фокусиран около културен обект(и) на ЮНЕСКО. Особен акцент се поставя върху използването на средствата на КТИ при промотирането на туристическите продукти.

 

Конкретните цели на обявата за набиране на проектни предложения са:

  • Укрепване на транснационалното сътрудничество по отношение на европейското културно наследство и туризма;
  • Повишаване на осведомеността за европейското културно наследство, неговата стойност, привлекателност и потенциал за развитие на туристическия сектор;
  • Насърчаване на развитието и диверсификацията на предлагането на туристически продукти и услуги чрез засилено популяризиране на транснационалните тематични туристически продукти, свързани с културното наследство;
  • Укрепване на трансграничното сътрудничество и управленските умения на публичните или частните органи, отговарящи за разработването и популяризирането на транснационалните тематични туристически продукти, свързани с културното наследство;
  • По – добро навлизане на пазара и видимост на атрактивните европейски транснационални туристически продукти, насочени към европейското културно наследство;
  • Повишаване на конкурентоспособността на европейския туристически продукт чрез използване на средствата на КТИ;
  • Създаване на публично – частни партньорства и осигуряване на взаимно обогатяване на знанията и опита между участващите дестинации/ организации.

 

Крайният срок за електронно подаване на проектни предложения е 29 юни 2017 г. 17:00 часа (Брюкселско време)

 

Подробна информация може да получите на следния интернет адрес: 

https://ec.europa.eu/easme/en/cos-tourcci-2017-3-03-supporting-promotion-and-development-transnational-thematic-tourism-products

Възможности за финансиране: 
Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon