Отворени са конкурси за представяне на предложения за проекти в сектор „Телекомуникации“ от Механизма за свързване на Европа (МСЕ)

28 юни 2017

На 28 юни 2017 г. е отворен третия конкурс за 2017 г. в сектор „Телекомуникации“ от Механизма за свързване на Европа.

Механизмът за свързване на Европа (Connecting Europe Facility) дава възможност за подготовка и изпълнение на проекти от общ интерес в рамките на политиката за трансевропейските мрежи в секторите транспорт, телекомуникации и енергетика, които са насочени към развитието и изграждането на нови инфраструктури и услуги или към модернизиране на вече съществуващите.

Проектите от общ интерес, определени в Регламент (ЕС) № 283/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 относно насоки за транс-европейските мрежи в областта на телекомуникационната инфраструктура имат за цел създаването или усъвършенстването на оперативно съвместими основни платформи за услуги, съпътствани от общи услуги за инфраструктури за цифрови услуги.

Предложенията за проекти могат да се подават до 28 ноември 2017 г. по темите:

1. CEF-TC-2017-3: Европеана (Europeana)

Europeana предоставя онлайн многоезичен достъп от една точка до цифрово съдържание, разпределено в европейските библиотеки, архиви, музеи и колекции – публични и частни. Поддържа всички типове културно съдържание – текстове, аудиовизуални материали, музейни експонати, архивни записи, фотографии и др. Включва повече от 3000 институции, достъпни са 33 млн. теми. Основната цел е до 2020 г. да се направи възможен достъпът до всяко културно цифрово съдържание чрез Еuropeana.

През 2017 г. ще се финансират общи услуги. Приоритет на тази тема е да се подкрепят ориентирани към потребителите проекти, които отговарят на една или и на двете цели:

  • да предоставят инструменти за крайните потребители, за да споделят или обогатяват материали, достъпни чрез Europeana;
  • да представят конкретни примери за повторна употреба на материалите, достъпни чрез Europeana в други сектори, като например в научните изследвания, образованието, творческите индустрии или туризма.

Предложенията за проекти трябва да се подадат от консорциум, състоящ се минимум от 3 различни публични и/или частни организации от поне три различни държави членки.

Бюджетът е 2 млн. евро, индикативната продължителност на проектите е 18 месеца. Финансирането от ЕК е до 75 % от допустимите преки разходи плюс 7 % непреки разходи.

Подробна информация може да се намери на: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-europeana-cef-tc-2017-3

2. CEF-TC-2017-3: Електронно фактуриране (eInvoicing)

По Работна програма 2017 г. ще се финансират дейности за:

  • интегриране на услугите за електронна доставка (eDelivery)
  • насърчаване на въвеждането на решения за електронно фактуриране от публичните администрации
  • актуализиране на решения за електронно фактуриране, в съответствие с Европейскиа стандарт за електронно фактуриране и свързаните с него стандартизационни документи. Тази дейност е насочена към доставчици на решения и към публични органи

Бюджетът е 10 млн. евро, а индикативната продължителност на проектите – 12 месеца. Финансирането от ЕК е до 75 % от допустимите преки разходи плюс 7 % непреки разходи.

Предложенията за проекти трябва да се подадат от консорциум, състоящ се минимум от 2 юридически лица от една или повече държави членки.

Подробна информация за текста на конкурса може да се намери на: https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/2017-3_einvoicing_calltext_final_280617.pdf

3. CEF-TC-2017-3: Електронен превод (eTranslation)

През 2017 г. предложенията за проекти трябва да адресират поне една от следните цели:

  • Проекти за езикови ресурси: проекти, насочени към улесняване идентифицирането, обработването и събирането на езикови ресурси в държавите-членки (например анонимизиране, агрегиране, привеждане в съответствие, преобразуване, предоставяне на метаданни, преговори за повторно използване, разпространение, най-добри практики).
  • Проекти за интеграция: референтни приложения за създаване на многоезични онлайн услуги със съществуващите технологии.

Всички предложения за проекти трябва да включват поне два различни езика на страните членки.  Задължително е да се включат тестове за оперативна съвместимост с основната платформа.

Бюджетът е 6 млн. евро, а индикативната продължителност на проектите – 24 месеца. Финансирането от ЕК е до 75 % от допустимите преки разходи плюс 7 % непреки разходи.

Предложенията за проекти трябва да са подадени от консорциум, състоящ се  минимум от 2 организации (публични или частни) от две различни държави членки на ЕС.

Подробна информация може да се намери на: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-etranslation-cef-tc-2017

4. CEF-TC-2017-3: Свободен достъп до данни от обществения сектор (Public Open Data)

През 2017 г. приоритет е да се използват публичните данни и суперкомпютрите като първа стъпка за създаване на ново поколение инфраструктури за цифрови услуги, подкрепящи приоритетите на цифровия единен пазар. Предложените действия трябва да имат за цел да се справят с въпроса за мащабното използване на огромното количество обществени отворени данни, достъпни от различни източници, включително (но не само) чрез Европейския портал за данни. Задължително е да се включат тестове за оперативна съвместимост с Европейския портал за данни.

Няма предвидени минимални изисквания при сформиране на консорциума. Бюджетът е 6 млн. евро, като максималното финансиране за проект е 2.5 млн. евро. Индикативната продължителност на проектите е 24 месеца. Финансирането от ЕК е до 75 % от допустимите преки разходи плюс 7 % непреки разходи.

Подробна информация може да се намери на: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-public-open-data-cef-tc

Предложенията за проекти се подават на английски език – електронно през сайта на Изпълнителна агенция  „Иновации и мрежи“ към Европейската комисия:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding

Преди да се подаде предложението за проект, трябва да се удостовери, че е от общ интерес (съгласно чл. 9 от Регламент № 1316/2013). За български проекти в сектор „Телекомуникации“ от МСЕ удостоверяването се осъществява от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез оторизирания представител – г-н Христо Христов, директор на дирекция „Информационни технологии”.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon