Обявена е покана за набиране на проектни предложения по Фонда за разработка на проекти по програма за транснационално сътрудничество „ДУНАВ“ 2014-2020

11 октомври 2017

Бюджетът по поканата е 1 530 000 евро.

Поканата за проектни предложения по Фонда за разработка на проекти (ФРП) (Seed Money Facility - SMF) по Специфична цел 4.2 по програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 стартира на 2 октомври 2017 г. с краен срок 7 декември 2017 г. (15:00 CET).

Подкрепата от ФРП e насочена към подготовка на комплексни, стратегически, транснационални проектни предложения, съответстващи на предварително дефинирани теми в рамките на Приоритетните области на Стратегията на ЕС за Дунавския регион, които да бъдат представени за кандидатстване за финансиране от различни източници – европейски, национални, публични и частни финансови инструменти, публично-частно партньорство и др.

Етапът на подготовка на предложенията, финансиран от ФРП, ще включва анализ на нуждите и предизвикателствата, адресирани от проекта, подготовка на план за действие по проекта, организация на партньорството, както и анализ на потенциалните финансови инструменти за финансиране на проекта.

Задължително условие за кандидатстване по ФРП е представяне от кандидатите на „Декларация за съответствие“ (Declaration of alignment), издадена от Координаторите на приоритетни области по Стратегията на ЕС за Дунавския регион по съответната тематична област. Съгласно правилата на програмата липсата на декларация ще означава, че темата на проектното предложение не съответства на фокуса на поканата, което ще доведе до отхвърляне на проектното предложение.

С цел навременно издаване на декларация от приоритетните координатори преди крайния срок на поканата, програмата препоръчва на кандидатите да се свържат своевременно с координаторите и да им изпратят разработените предложения (във формат pdf). Това ще позволи на координаторите да прегледат исканията за издаване на декларация, да направят проверка за съответствие на предложенията и да издадат декларациите преди крайния срок на поканата.

Министерството на туризма, в качеството си на координатор на Приоритетна област 3 „Насърчаване на културата, туризма и контакта между хората“ на Стратегията ще отговаря на кандидатите при искане за издаване на Декларация за съответствие по тази приоритетна област.

Разполагаемият бюджет по поканата е 1 530 000 евро. В предложенията по ФРП ще могат да участват от 2 до 5 партньори от поне две държави от територията на програмата. Водещият партньор в проекта следва да бъде от държава член на ЕС. Максималната продължителност на проектите е 12 месеца. Максималният бюджет на проект по ФРП е 50 000 евро, от които финансиране от ЕФРР до 85% (42 500 евро). МРРБ може да предостави национално съфинансиране от републиканския бюджет в размер на 15% от бюджета на всеки български партньор, участващ в проекта, чрез сключване на договор за предоставяне на национално съфинансиране между МРРБ и партньора.

На електронната страница на програмата може да намерите подробна информация относно програмата за сътрудничество, изискванията за разработване на проектните предложения в поканата по Фонда за разработване на проекти, включително списък на Координаторите на приоритетни области по Стратегията на ЕС за Дунавския регион, които ще издават декларации за съответствие на предложенията (виж http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/seed-money-facility-call ).

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon