Обявена е втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата за транснационално сътрудничество „ДУНАВ“ 2014-2020

15 май 2017

Втора покана за набиране на проектни предложения по програма „ДУНАВ“ 2014-2020 стартира на 9 май 2017 г. с краен срок до 06 юни 2017 г. (15:00 CET). Поканата е отворена за кандидатстване по следните тематични приоритети:

1.„Иновативен и социално ангажиран Дунавски регион“: насърчаване на иновациите, трансфер на знания и предприемачество. Отворена е Специфична цел 1.2. „Увеличаване на компетенции за бизнес и социални иновации“. Специфична цел 1.1 „Подобряване на рамковите условия за иновации“ е частично ограничена за кандидатстване.

2.„Околна среда и културно ангажиран Дунавски регион“: Опазване и управление на природното и културното наследство и ресурсите в Дунавския регион. Отворени са Специфични цели 2.2 „Насърчаване възстановяването и управлението на екологични коридори“, 2.3 „Укрепване на транснационалното управление на водите и предотвратяване на риска от наводнения“ и 2.4 „Подобряване на готовността за управление на риска от бедствия“. Специфична цел 2.1 „Насърчаване на устойчивото използване на природното и културното наследство и ресурси“ е частично ограничена за кандидатстване.

3.„Подобрена свързаност и енергийна отговорност на Дунавския регион“: разработване на устойчиви и безопасни транспортни системи, насърчаване на енергийната ефективност. Отворена е Специфична цел 3.2 „Подобряване на енергийната сигурност и енергийната ефективност“. Специфична цел 3.1 „Подкрепа за екологично чисти и безопасни транспортни системи и балансиран достъпност до градските и селските райони“ е частично ограничена за кандидатстване.

Програмата предлага финансиране до 50,834,974.48 евро от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), 4,420,498.53 евро от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) и 4,653,192.00 евро от Европейския инструмент за съседство (ЕИС). Съфинансирането за проектните партньорите от ЕФРР, ИПП и ЕИС е в размер до 85 %.

МРРБ ще предостави национално съфинансиране от републиканския бюджет на всеки български партньор в размер на 15% от неговия бюджет в проекта, чрез сключване на договор за предоставяне на национално съфинансиране между министерството и партньора.

Подробна информация и документация за поканата за проектни предложения е публикувана на интернет страницата на програмата: http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/second-call-for-proposals

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon