Проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“

11.03.2019

Основната цел на настоящата процедура е да доведе до подобряване на бизнес-средата, в която оперират туристическите предприятия посредством предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма и по-конкретно на капацитета им за растеж в рамките на регионалните, националния и международния пазари.

Информация в ИСУН 2020.

Публикации

Дата Заглавие
27.07.2021 Днес бяха сключени договори с избраните изпълнители по 4–те обособени позиции по схемата за подпомагане на екскурзоводите
09.07.2021 3 млн. лева в помощ на екскурзоводите чрез осигуряване на заетост
18.06.2021 Маркетингови стратегии на туристическите райони, разработени по ОП "Иновации и конкурентоспособност"2014-2020
09.02.2021 Министерството на туризма обявява обществена поръчка за насърчаване на заетостта на екскурзоводите и планинските водачи
14.11.2018 Информационна среща за учредяване на Организация за управление на Туристически район „София“
01.11.2018 Информационен ден на 30.10.2018 г. в гр. Русе
16.10.2018 Информационен ден на 10.10.2018 г. в гр. Благоевград
16.10.2018 Среща по учредяването на Организация за управление на Старопланински туристически район
25.09.2018 Учредително събрание на Организация за управление на Тракийски туристически район
20.09.2018 Информационен ден по проект № BG16RFOP002-2.010-0002, на 10.10.2018 г. в гр. Благоевград
22.08.2018 Среща за създаване на учредителен комитет на Организация за управление на туристически район „Долина на розите“ в гр.Казанлък
22.08.2018 Дискусионен форум за развитието на туризма на 19.07.2018 г. в община Куклен
22.08.2018 Годишно Общо събрание на Организация за управление на туристически район „Родопи“ – Смолян на 29.06.2018 г.
25.05.2018 Министерство на туризма започва изпълнението на проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“
25.05.2018 Обща информация за проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“
25.05.2018 The Ministry of Tourism implements project BG16RFOP002-2.010-0002 "Increasing the capacity of SMEs in the tourism sector by providing support for the creation and functioning of the Organizations for the Management of Tourist Areas"
25.05.2018 Министерство на туризма изпълнява проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“
25.05.2018 Министерство на туризма изпълнява проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“
13.04.2017 Министерството на туризма ще подпомага създаването и функционирането на организациите за управление на туристическите райони и МСП в областта на туризма