Дискусионен форум за развитието на туризма на 19.07.2018 г. в община Куклен

22 август 2018

На 19.07.2018 г. в община Куклен на дискусионен форум за развитието на туризма беше представен проект BG16RFOP002-2.010-0002 /23.05.2018 г. „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Повече информация и снимки можете да откриете на следния линк:

https://www.ram-trakia.org/bg/news.php

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon