Министерство на туризма изпълнява проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“

25 май 2018

Министерство на туризма изпълнява проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

На 23 май 2018 г. Министерство на туризма сключи договор по проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Проектът е в обхвата на отпуснатата за Министерство на туризма безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез директно предоставяне BG16RFOP002-2.010 „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма“, чийто общ размер е 9 779 150 лева, от които 85% или 8 312 277,50 са осигурени от ЕФРР, а останалите 15% или 1 466 872, 50 лева са национално съ-финансиране.

Стойността на проекта е 5 052 041,08 лв. Срокът му за изпълнение е 36 месеца.

Целта на проекта е повишаване конкурентоспособността на малките и средни предприятия за устойчиво развитие на туризма посредством институционална подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за управление на туристическите райони (ОУТР) в деветте туристически района в България[i] Специфичните цели на проектното предложение са

- изграждане на Организациите за управление на туристическите райони (ОУТР), които от една страна да спомогнат да се създаде механизъм за взаимодействие между фирмите и туристическите организациите, от друга страна ще запълнят празнината в управлението и маркетинга на дестинациите между местното и националното ниво;

- повишаване конкурентноспособността на малките и средни предприятия в туризма чрез подобряване информираността на МСП, качеството на туристическия продукт и на туристическото обслужване; п

- подобряване капацитета на МСП за по-улеснен достъп и присъствие на националния и международните пазари чрез участие в събития и изложения.

Основните дейности по проекта са насочени към разкриване на офиси на ОУТР в 9 туристически района и закупуване на оборудване; разработване и прилагане на стратегически документи за развитието на туристическите райони; организиране на участието на ОУТР и МСП в национални и международни туристически събития и изложения, B2B срещи, форуми и др. С цел подпомагане на процеса на учредяване на ОУТР, MT ще проведе разяснителна кампания за не учредените организации.

С проекта се цели да се обединят ресурсите и да се съгласуват действията между различните заинтересовани страни на национално, регионално и местно ниво за развитие на комплексен, разнообразен и конкурентноспособен туристически продукт; да се развие регионалния маркетинг, да се покаже богатството на страната откъм характерни ресурси и възможности за различни видове туризъм на ниво туристически район; по-ефективно да се достигне до потенциални туристически пазари, особено далечните, чрез представяне на достатъчно големи по обхват райони, които са разпознаваеми на картата не само за българите, но и за чужденците.


i] През 2015 г., със Заповед № Т-РД-16-103/11.03.2015 г. на Министъра на туризма, е приета Концепция за туристическо райониране на България, която е пряко свързана с изпълнението на чл.15 и чл. 16 от Закона за туризма (ЗТ) за обособяването на 9 туристически района в страната с цел формиране на регионални туристически продукти и осъществяване на регионален маркетинг и реклама. Съгласно чл. 17 от ЗТ, туристическият район се управлява от Организация за управление на туристическия райони (ОУТР).

Разработени Видео материали във връзка с изпълнение на проекта

 
 
Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon