Днес бяха сключени договори с избраните изпълнители по 4–те обособени позиции по схемата за подпомагане на екскурзоводите

27 юли 2021

Днес бяха сключени договори с избраните изпълнители по 4–те обособени позиции по схемата за подпомагане на екскурзоводите чрез осигуряване на временна заетост. Договорите са сключени по обществена поръчка с предмет: “Избор на външни експерти за популяризиране на МСП и ОУТР“ с четири обособени позиции“ в изпълнение на проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на малки и средни предприятия в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“.

Избрани като изпълнители по договорите са професионалните организации, представляващи лицата, изпълняващи професиите екскурзовод и планински водачи. Това са сдруженията Асоциация на екскурзоводите в България, Съюз на екскурзоводите в България, „Планини и хора“ – Асоциация на планинските водачи в България и Югоизточен съюз на екскурзоводите „Ваня Райкова“.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon