Министерството на туризма обявява обществена поръчка за насърчаване на заетостта на екскурзоводите и планинските водачи

09 февруари 2021
programme logo

Министерството на туризма обявява обществена поръчка, с която се цели да се подпомогнат екскурзоводите и планинските водачи, инициирайки заетост чрез професионалните организации, в които членуват. Предметът на поръката е „Избор на външни експерти за популяризиране на МСП и ОУТР по проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“, като тя е предназначена за неправителствените организации, обединяващи екскурзоводите и планинските водачи.

Възложителят – Министерството на туризма, е изпратил Обявление за публикуване в системата за електронни обществени поръчки на 08 февруари 2021 г. Заявленията/офертите за участие ще могат да се подават чрез системата за електронни обществени поръчки ЦАИС ЕОП, като документацията за обществената поръчка ще бъде достъпна чрез платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП, и видима на профила на купувача от датата на публикуване на обявлението в „Официален вестник“ на Европейския съюз.

Предметът на обществената поръчка предвижда наемане на външни експерти за популяризиране на МСП и Организациите за управление на туристическите райони (ОУТР) за период от 9 месеца. Те ще отговарят за изпълнение на дейности, заложени в техническата спецификация на търга. Това са: Дейност № 1 - изпълнение на онлайн презентации на забележителности /исторически, културни, природни и др./, находящи се в географските рамки на дадена ОУТР, и представяне на местни продукти на МСП, местни места за настаняване, хранене и развлечение, както и интересни факти, свързани с тях. Брой на изпълнените онлайн презентации – 5000 бр.

Дейност № 2 - изпълнение на онлайн турове на забележителности /исторически, културни, природни и др./, находящи се в географските рамки на дадена ОУТР, и представяне на местни продукти на МСП, местни места за настаняване, хранене и развлечение, както и интересни факти, свързани с тях. Брой на изпълнените онлайн турове – 5000 бр.

С реализацията на проекта се цели насърчаване на вътрешния туризъм и привличане на повече пътувания към районите на страната.

Срокът за изпълнение на предмета на обществената поръчка е до 9 (девет) месеца от датата на влизане в сила на договора за съответната обособена позиция, но не по-късно от 23.05.2023 г.

Финансирането на поръчката ще се осъществява със средства от ЕС по проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма“ на обща стойност 3 млн. лв. Изпълнява се по процедура чрез директно предоставяне BG16RFOP002-2.010 „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма”, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

Министерството на туризма допълнително ще информира за началната дата, от която заинтересованите страни могат за подават своите предложения.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon