Маркетингови стратегии на туристическите райони, разработени по ОП "Иновации и конкурентоспособност"2014-2020

18.06.2021

Министерство на туризма изпълнява проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони (ОУТР)“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансиране, процедура BG16RFOP002-2.010 „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма“.

В изпълнение на Дейност 4: „Разработване и прилагане на стратегически документи за развитието на туристическите райони“ и с цел подпомагане функционирането на Организациите за управление на туристическите райони, чрез проекта е изпълнена една от основните им дейности съгласно Закона за туризма (чл. 18 ал. 1), а именно: разработване и прилагане на маркетингова стратегия на туристическия район в съответствие с националната маркетингова стратегия.

Изготвени са 9 броя маркетингови стратегии и комуникационни планове на туристическите райони "Родопи", Бургаски черноморски, Варненски черноморски, Дунавски туристически район, Рило-Пирински туристически район, Софийски туристически район, Старопланински туристически район, Тракийски туристически район, "Долината на розите".