Учредително събрание на Организация за управление на Тракийски туристически район

25 септември 2018

На 19-ти септември 2018 г., в сградата на Университета по хранителни технологии-Пловдив, се проведе Учредително събрание на Организация за управление на Тракийски туристически район със седалище гр.Пловдив.

На събранието беше представен проект BG16RFOP002-2.010-0002 /23.05.2018 г. „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансиране“. 

Повече информация и снимки можете да откриете на следния линк:

https://pd.government.bg/?p=13866 

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon