Информационен ден на 10.10.2018 г. в гр. Благоевград

16 октомври 2018

Във връзка с разяснителна кампания по проект BG16RFOP002-2.010-0002/23.05.2018 г. „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансиране“, на 10.10.2018 г. в гр. Благоевград се проведе информационен ден за Организация за управление на Рило-Пирински туристически район.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon