Министерството на туризма ще подпомага създаването и функционирането на организациите за управление на туристическите райони и МСП в областта на туризма

13 април 2017
икона

Министерството на туризма ще оказва подкрепа за създаването и функциониране на организациите за управление на туристическите райони (ОУТР), които се учредяват съгласно Закона за туризма и малките и средни предприятия (МСП) в областта на туризма. 

Подкрепата за ОУТР ще се осъществи в рамките на проект, финансиран по Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП, Инвестиционен приоритет 2.2: „Капацитет за растеж на МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., процедура „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма“. Основната цел е подобряване на бизнес-средата, в която оперират туристическите предприятия, повишаване капацитета на МСП в областта на туризма и по-конкретно на капацитета им за растеж в рамките на регионалните, националния и международния пазари. Бенефициент по процедурата Министерство на туризма.

Подпомагането на ОУТР и МСП в областта на туризма ще се извърши от Министерството на туризма по следния начин:

   1. Чрез оказване на подкрепа за създаване (в районите, в които не са учредени ОУТР) и функциониране на ОУТР. Министерство на туризма ще наеме външен изпълнител, който в сътрудничество с местните и регионални власти, бизнес, НПО да извърши следните подпомагащи и подготвителни дейности:

  • Подготовка и провеждане на разяснителна кампания за ОУТР: разработване, издаване и разпространение на информационни материали; поддържане на секция „Въпроси и отговори“ за създаване на ОУТР на сайта на МТ; провеждане на срещи (семинари) в подрайоните на туристическите райони;
  • Разработване на  методика за организация на работата на ОУТР; програми, наръчници, анализи, вкл. и анализ на нуждите от обучения. Изпълнението на тези дейности е насочено към създаването и функционирането в началния етап на ОУТР. 

   2. Министерството на туризма ще подкрепи разкриването на офиси на ОУТР в 9-те туристически района, включително закупуване на обзавеждане и оборудване.

  3. За всяко ОУТР, Министерството на туризма ще възложи на външни изпълнители изготвянето на методика за организация на работата на ОУТР; извършването на анализи, проучвания, маркетингови стратегии, като конкретните нужди ще бъдат определяни в сътрудничество с местните и регионални власти, бизнеса, НПО.

  4. На базата на извършените проучвания и анализи, Министерството на туризма ще организира участието на МСП в национални и международни туристически събития и изложения, B2B срещи, форуми и др. Тези дейности ще включват наем и изграждане на щандове, медийни такси, участие в каталози, настаняване, транспорт на участниците.

Изпълнението на дейностите ще се извършва след провеждането на процедури по Закона за обществените поръчки и спазване на законодателството в областта на държавните помощи. В рамките на проекта по ОПИК не се предвижда на ОУТР да бъдат предоставяни парични средства. С цел навременното и успешно подпомагане на ОУТР и МСП, всички заинтересовани страни трябва реалистично да планират своите дейности.   

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon