Информационен ден на 30.10.2018 г. в гр. Русе

01 ноември 2018

На 30.10.2018 г. в град Русе се проведе информационен ден по Проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“ за Организация за управление на Дунавски туристически район. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансиране. 

Участници в информационния ден бяха областните управители на област Русе и област Търговище, представители на Българската православна църква, на общини, на държавни институции, на туристически организации и др.

Повече информация и снимки можете да откриете на следните линкове:

 
 
Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon