Информационен ден по проект № BG16RFOP002-2.010-0002, на 10.10.2018 г. в гр. Благоевград

20 септември 2018

Ha 10.10.2018 г. от 13:00 ч. в гр.Благоевград (конферентната зала на Хотел Монте Кристо), ще се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“ с бенефициент Министерство на туризма. Проектът се финансира от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансиране.

В рамките на събитието ще се представят основните цели и дейности на проекта и очакваните резултати.

Поканени за участие са всички заинтересовани страни.

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon