Уникален идентификатор 2969: Издаване на дубликат на сертификат за туристически информационен център

14.12.2018

Правно основание: чл. 18, ал. 1 от Наредба № 2 от 26 октомври 2015 г. за единните стандарти и за организацията на дейността на туристическите информационни центрове (ТИЦ) и Националната мрежа на туристическите информационни центрове с уникален идентификатор 2969.

Орган, който предоставя административната услуга: Министъра на туризма или упълномощено от него длъжностно лице

Звено за административно обслужване:

Прием на документи:

Отдел "Човешките ресурси, административно и информационно обслужване"

Адрес: гр. София, ул. Съборна № 1, п.к. 1000

Телефон за връзка: 02/9046809

Работно време: 09:00 до 17:30

В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания

Адрес на електронна поща: edoc@tourism.government.bg

Информация за услугата:

Телефон: 02/ 9046 851; 02/9046 895 - Дежурна линия

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

Начини на заявяване на услугата

  • На място в деловодството на Министерството на туризма, намиращо се в гр. София, ул. „Съборна“ №1 ;
  • Чрез лицензиран пощенски оператор;
  • По електронен път https://e-turuslugi.com/ и https://egov.bg

Информация за предоставяне на услугата по електронен път: 

Услугата се предоставя по електронен път на Ниво 3:

  • през интернет страницата на Министерството на туризма https://e-turuslugi.com/
  • през Единния портал за електронни административни услуги https://egov.bg

Електронна идентификация: Квалифициран електронен подпис (КЕП)

Срок на действие: 5 години от датата на издаване на заповедта за вписване в Националния туристически регистър

Такси и начини на плащане: Не се дължи такса

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Върховен административен съд

Ред и срокове за обжалване: В Наредба № 2 от 2015г. не е предвиден отказ за издаване на дубликат на сертификат

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: edoc@tourism.government.bg

Начини на получаване на резултата от услугата:

  • в деловодството на Министерство на туризма;
  • чрез лицензиран пощенски оператор.

 

Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

Дубликат на сертификат се издава при унищожаване, захабяване или загубване на първоначално издадения сертификат.

Лицето, което извършва дейност в сертифициран център, или упълномощено от него лице с изрично пълномощно в оригинал, заявява искане (в свободен текст) за издаване на дубликат на сертификат по един от посочените по-горе начини за заявяване на услугата.

Към искането се прилага захабения Сертификат или Декларация за обстоятелствата, при които сертификатът е загубен или унищожен.

Издадените дубликати се отразяват в регистъра на ТИЦ.