Категоризация на заведения за хранене прилежащо към туристически хижи, туристически спални и туристически учебни центрове

I.  ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 • Наименование на административната услуга и уникален идентификатор, съгласно Регистъра на услугите: Категоризация на заведения за хранене прилежащо към туристически хижи, туристически спални и туристически учебни центрове с уникален идентификатор 2761
 • Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:

             - Закон за туризма - чл. 126

           - Наредба № 1 от 29.04.2015 г. за изискванията към туристическите хижи,             туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене и реда за определяне на категория, отказ, прекратяване и понижаване на определената им категория.

 • Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице
 • Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката: отдел „Човешки ресурси, административно и информационно обслужване“, (ЧРАИО) и отдел „Регулиране на туристическите дейности“, Дирекция „Туристическа политика“ адрес: 1000 гр. София, ул. „Съборна“ № 1;                                 e-mail: edoc@tourism.government.bg; 02/9046895, 02/9046876; 02/9046809, работно време: от 9:00 до 17:30 часа.
 • Начини на заявяване на услугата: В деловодството на министерството на туризма лично, или чрез изрично упълномощено лице в писмена форма, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път.
 • Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя: Услугата може да се получи и да се предостави по електронен път на адрес: edoc@tourism.government.bg;
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: пет години
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:  Върховен административен съд
 •  Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: Заповедта за отказ за извършване на регистрация подлежи на обжалване по реда и в сроковете на  Административнопроцесуалния кодекс.
 • Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: edoc@tourism.government.bg;
 • Начини на получаване на резултата от услугата: В деловодството на МТ – лично или от упълномощено лице; чрез лицензиран пощенски оператор; по електронен път.

               II.  ПРОЦЕДУРА И ДОКУМЕНТИ.  ТАКСИ          

 • 1. Категоризиране на заведения за хранене прилежащи към туристически хижи: 

     Прилежащите заведенията за хранене към туристическите хижи подлежат на категоризиране по Закона за туризма независимо от вида на тяхната собственост и начина на управлението им.

   Те се категоризират в следните категории:

 1. туристическа столова – категория „един еделвайс“ и „два еделвайса“;
 2. туристически бюфет – категория „един еделвайс“ и „два еделвайса“;
 3. туристическа столова със сервитьорско обслужване – категория „два еделвайса“ и „три еделвайса;

Заведенията за хранене, прилежащи към туристическите хижи, могат да получат категория, различна от тази на туристическата хижа, като разликата между тях е не повече от „един еделвайс“

 Изискванията към заведенията за хранене прилежащи към туристическите хижи и редът за определяне на категория, отказ, прекратяване и понижаване на определената им категория се определят с наредба на министъра на туризма.-тук линк към наредбата

Чрез един формуляр „Заявление-декларация“ може да се подаде искане за категоризиране на туристическия обект до министъра на туризма. Заявлението е по образец съгласно приложение № 4 от Наредба № 1 от 29.04.2015 г. тук линк към Приложение № 4 от Наредбата; Таксите са дължими съответно размерите, определени Тарифата за таксите, които се събират по закона за туризма, приета с ПМС № 355 от 15.12.2016 г. (обн. ДВ, бр.102 от 23.12.2016 г.):   

Изискванията към лицата, които заявяват услугата са:

1.  Да е търговец по смисъла на Търговския закон или юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, и на държава – страна по Споразумението за  Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2.  не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация.

3. има персонал с изискуемото образование и езикова квалификация, като за управленския персонал се изисква и стаж.

 Категоризацията се извършва от министъра на туризма или оправомощено от него длъжностно лице чрез вписване в Националния туристически регистър.  Регистърът е публичен. На вписаните в регистъра лица се издава удостоверение за категоризация.  Регистрацията е със срок на валидност 5 години. 

2. Процедура:

     За да получи категоризация на заведение за хранене, прилежащо към туристическа хижа и вписване в публичния Национален туристически регистър  лицeто, което ще извършва ресторантьорство или упълномощено от него лице, подава заявление-декларация по образец. - /sites/tourism.government.bg/files/uploads/zaqvleniq/zayavlenie_2761.docx

    В завление-декларацията се декларират най-малко:

 • Наименование на лицето, както и името на прилежащото към туристическата хижа заведение за хранене (с изписвне с  български и с латински букви) и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;
 • ЕИК и/или основанието, на което лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, вклю1ително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, и на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 • че лицето не е в ликвидация - за лицата които не са търговци;
 • обстоятелства, свързани с документите за собственост на обекта, в случаите, когато има налична информация в Агенцията по вписванията; в противен случай обстоятелствата се удостоверяват при проверка на място;
 • обстоятелства, свързани с данните от публичния регистър на спортните обекти и обектите за социален туризъм по чл. 48а от Закона за физическото възпитание и спорта.

               Към заявление-декларацията се прилагат:

   1. Копие на договор за наем или друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

   2. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник;

   3. Заявления декларацията и приложенията към тях се подават на български език;

    4. Документите може да се представят и на всеки от официалните езици на Европейския съюз, придружени с официален превод на български език. В случай на противоречие между текста на документа и превода на български език предимство има преводът на български език.

     5. Копие от документ за платена такса, съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма.

       Образецът се подписва от законния представител на заявителя, съгласно търговската му регистрация, или от изрично упълномощено от него лице в обикновена писмена форма. Заявлението-декларация и приложенията към него се подават на български език.

Образци и формуляри

Такси:

      За услугата се заплащат такси съгласно Тарифата за таксите, които се събират по закона за туризма, приета с ПМС № 355 от 15.12.2016 г. (обн. ДВ, бр.102 от 23.12.2016 г.):

За категоризиране на прилежащи към туристически хижи, заведения за хранене – туристически столови, туристически бюфети и туристически столови със сервитьорско обслужване:

 1. до 20 места за сядане – 150 лв.;
 2. от 21 до 50 места за сядане – 250 лв.;
 3. над 50 места за сядане – 500 лв.

Таксите се внасят при подаване на заявлението.

Таксата се внася, както следва:

По бюджетна сметка към БНБ IBAN – BG71 BNBG 9661 3000 1171 01  BIC кода на БНБ за плащания в лева е BNBGBGSD.

Възможност за плащане чрез ПОС терминални устройства.

Чрез Виртуален ПОС терминал (VPOS) в портала за електронни плащания на Република България https://pay.egov.bg/ при заявяване на услуга по електронен път през Единния портал за електронни административни услуги https://egov.bg.

                       III.   ВЪТРЕШЕН ХОД

          Заявление-декларацията се внася за разглеждане от Експертната комисия по категоризация и сертификация на туристически обекти /ЕККТО/. Комисията разглежда заявлението-декларация и приложенията към нея в 14-дневен срок от дата на постъпването им и се произнася по тях с мотивирано предложение до министъра или до оправомощено от него длъжностно лице да открие процедурата по категоризиране на туристическия обект и да издаде временно удостоверение за откритата процедура по категоризиране.

        Временното удостоверение за открита процедура по категоризиране на прилежащите заведения за хранене към туристическите хижи е със срок на валидност - 6 месеца.

         В случай, че са налице непълноти и/или нередовност на представените документи ЕККТО в срок от 10 работни дни от датата на заседанието писмено уведомява заявителя и определя 14 дневен срок за отстраняването им. Срокът за разглеждане спира да тече до датата на отстраняване на непълнотата и/или нередовността.

      Ако в указания срок непълнотите и/или нередевностите не бъдат отстранени, министъра на туризма със заповед отказва вид и категория на обекта.

          В срока на временните удостоверения по решение на ЕККСТО се определя експертна работна група за проверка на място в обекта за съответствието му с изискванията на заявената категория.

       За резултата от проверката се съставя констативен протокол, който отразява всички установени факти и обстоятелства от проверката и предложение до ЕККСТО, който съдържа предложение за определяне на категория или отказ за определяне на категория.

         Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице, въз основа на предложението на ЕККСТО определя вида и категорията на обекта и издава удостоверение за определена категория или мотивирано отказва определянето на вида и категорията на туристическия обект. (арг. чл. 130, ал. 7 от ЗТ)

     Категорията на туристическите обекти е със срок 5 години.

     На категоризираните туристически обекти се издава категорийна символика в зависимост от техния вид и категория, включваща удостоверение и табела, които се поставят на видно място в обекта.

       Категорийната символика се връчва лично на заявителя или на упълномощен негов представител, след заплащане на такса за вписване в Националния туристически регистър, съгласно Тарифа за таксите, одобрена от Министерския съвет по предложение на министъра на туризма.

       Данните за категоризираните туристически обекти и лицата, които извършват дейност в тях, се вписват в Националния туристически регистър.

 Категорията на прилежащите заведения за хранене към туристическите хижи се прекратява в следните случаи:

1. с изтичането на срока на определената категория;

2. по искането на собственика или на лицето, извършващо дейност в туристическия обект - с подаване на заявлението;

3. при смърт на физическото лице, съответно при прекратяване на юридическото лице, извършващо дейност е туристическия обект;

4. ако в тримесечен срок от уведомяването за издаването на категорийната символика на туристическия обект на лицето, извършващо дейност в него, не се яви за получаването й, а за сезонните обекти в едномесечен срок;

5. при подаване на заявление-декларация за промяна на категорията на обекта - с получаване на новото удостоверение;

6. при откриване на производство по несъстоятелност или ликвидация

7. при промяна на вида на туристическия обект;

8. при реконструкция, основен ремонт или прустройство на туристическия обект по смисъла на Закона за устройство на територията;

9. при повторно нарушение на изискванията за определената категория;

10. при неизпълнение на задълженията по чл. 116, ал. 1 и 6 от Закона за туризма.

           Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

           При прекратяване на категорията на обекта министъра на туризма предприема съответни действия за публично оповестяване  на прекратяването и издаденото удостоверение се обезсилва.

Нова категория на обекта се определя по реда на чл. 129 от Закона за туризма.

                              IV. ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА

     Лицата, за които е настъпила промяна в обстоятелствата, вписани в регистъра, подават до министъра на туризма заявление по образец за промяна в обстоятелствата съгласно приложението по чл. 4, ал. 3 от наредбата по чл. 165, ал. 2 от ЗТ в срок до един месец от настъпването й. Към заявлението се прилага копие на документа удостоверяващ промяната и документ за платена такса съгласно Тарифата за таксите, които събират по Закона за туризма.

          При промяна на лицето, извършващо дейност в категоризиран обект, новото лице в 30-дневен срок от промяната подава заявление по образец до министъра на туризма за отразяване на промяната във вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър.

           За изменение и/или допълване на удостоверението и вписване в регистъра се подава заявление-декларация до министъра на туризма и документи, удостоверяващи промяната.

           Заявление-декларация - /sites/tourism.government.bg/files/uploads/zaqvleniq/zaiav_za_promiana_v_obstoiatelstvata_esti_0-1.doc

           За вписване на промяната се дължи такса съгласно Тарифата за таксите, които се събират по закона за туризма, приета с ПМС № 355 от 15.12.2016 г. (обн. ДВ, бр.102 от 23.12.2016 г.), както следва:

        За вписване на настъпили промени, когато промяната води до издаване на нов (актуализиран) документ  -  150 лева.

         За вписване на настъпили промени, когато промяната подлежи на отразяване само в НТР, без да се издава нов актуализиран документ (удостоверение) – 50 лв.

Приложими нормативни актове:

 • Закон за туризмаhttp://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/docum...
 • НАРЕДБА 1 от 29.04.2015 г. за изискванията към туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене и реда за определяне на категория, отказ, прекратяване и понижаване на определената им категория. Издадена от министъра на туризма, обн., ДВ, бр. 37 от 22.05.2015 г. – http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/naredbi/naredba-za-iziskva...

Тарифата за таксите, които се събират по закона за туризма, приета с ПМС № 355 от 15.12.2016 г. (обн. ДВ, бр.102 от 23.12.2016 г.) – http://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/docum...