Уникален идентификатор 2973: Сертифициране на туристически информационен център

14.12.2018

Правно основание: чл. 58, ал. 5, чл. 168, ал. 2 и ал. 3 от Закона за туризма и чл. 7, чл. 25, ал. 3, чл. 26, ал.1 и ал. 2, чл. 27 от Наредба № 2 от 26 октомври 2015 г. за единните стандарти и за организацията на дейността на туристическите информационни центрове (ТИЦ) и Националната мрежа на туристическите информационни центрове с уникален идентификатор 2973.

Орган, който предоставя административната услуга: Министъра на туризма или упълномощено от него длъжностно лице

Звено за административно обслужване:

Прием на документи:

Отдел "Човешките ресурси, административно и информационно обслужване"

Адрес: гр. София, ул. Съборна № 1, п.к. 1000

Телефон за връзка: 02/9046809

Работно време: 09:00 до 17:30

В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания

Адрес на електронна поща: edoc@tourism.government.bg

Информация за услугата:

телефон: 02/9046 851; 02/9046 895 - Дежурна линия

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

Начини на заявяване на услугата

  • На място в деловодството на Министерството на туризма, намиращо се в гр. София, ул. „Съборна“ №1;
  • Чрез лицензиран пощенски оператор;
  • По електронен път  https://e-turuslugi.com/ и https://egov.bg 

Информация за предоставяне на услугата по електронен път: 

Услугата се предоставя по електронен път на Ниво 3:

  • през интернет страницата на Министерството на туризма https://e-turuslugi.com/
  • през Единния портал за електронни административни услуги https://egov.bg

Електронна идентификация: Квалифициран електронен подпис (КЕП)

Срок на действие: 5 години от датата на издаване на заповедта за вписване в Националния туристически регистър

Такси и начини на плащане: Не се дължи такса

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Върховен административен съд

Ред и срокове за обжалване: Заповедта за отказ за вписване в НТР подлежи на обжалване по реда и в сроковете на  Административнопроцесуалния кодекс

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: edoc@tourism.government.bg

Начини на получаване на резултата от услугата:

  • в деловодството на Министерство на туризма;
  • чрез лицензиран пощенски оператор.

 

Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи

Сертифицирането на ТИЦ се извършва с цел удостоверяване пригодността на центъра за предлагане на качествено информационно обслужване на действителните и потенциалните посетители и туристи в България, гарантиране правата и повишаване удовлетвореността на потребителите на туристическите услуги, предоставяни от ТИЦ.

Сертифицирането на ТИЦ е доброволно.

Право да използват в наименованието си абревиатурата „ТИЦ“ имат само сертифицираните по реда на Наредба № 2 от 26 октомври 2015 г. центрове.

Сертифицирането на ТИЦ се определя на базата на съответствие с минималните задължителни изисквания по чл. 1, ал. 2, посочени в глава трета от Наредба № 2 от 26 октомври 2015 г. за единните стандарти и за организацията на дейността на туристическите информационни центрове (ТИЦ) и Националната мрежа на туристическите информационни центрове.

Националната мрежа от сертифицирани ТИЦ включва:

1. национален и общински ТИЦ;

2. регионални и местни ТИЦ.

Видовете ТИЦ са разписани в чл. 6 от Наредба № 2 от 26 октомври 2015 г. за единните стандарти и за организацията на дейността на туристическите информационни центрове (ТИЦ) и Националната мрежа на туристическите информационни центрове.

Предоставянето на услуги в местни и регионални ТИЦ се извършва от търговец по смисъла на Търговския закон или от юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз (ЕС), на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП), или на Конфедерация Швейцария.

 

Искам да заявя:

Сертифициране на туристически информационен център

Промяна в обстоятелствата относно вписаните туристически информационни центрове

Заличаване на туристически информационен център от Националния туристически регистър

Искане за издаване на нов сертификат на Туристически информационен център

 

Сертифициране на туристически информационен център

Лицето, което извършва или ще извършва дейност в сертифициран център, или упълномощено от него лице с изрично пълномощно в оригинал подава заявление по образец, ведно с приложените документи по един от посочените по-горе начини за заявяване на услугата.

Към заявлението се прилагат следните документи:

1. копие на документа, удостоверяващ, че юридическото лице има право по силата на закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на ЕС, на държава – страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария, или копие от съответното решение на общинския съвет – за общинските ТИЦ;

Забележка: Не се отнася за юридически лица, извършващи стопанска дейност и регистрирани в Търговския регистър. Също така, в случай на наличие на публичен регистър на решенията на съответния общински съвет – може да се декларира номера и датата на решението на общинския съвет без да се прилага копие от документа.

2. копие на документа за собственост или на договора за наем или на друг документ, от който е видно, че заявителят има права за ползване върху помещението/помещенията на ТИЦ;

3. документ, удостоверяващ въвеждането на центъра в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността му, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията;

Забележка: В случай на наличие на публичен регистър на съответния акт – може да се декларира номера, датата и органа, издаващ документа без да се прилага негово копие.

4. изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник.

Заявлението и приложените към него документи се разглеждат от определени от министъра на туризма длъжностни лица в 14-дневен срок от датата на постъпването им. След като се констатира, че представените документи съответстват на изискванията, длъжностните лица изготвят доклад, съдържащ предложение до министъра на туризма или до оправомощено от него длъжностно лице, със заповед да открие процедурата по сертифициране на съответния център и да издаде удостоверение за открита процедура по сертифициране.

Срокът на валидност на удостоверението за открита процедура по сертифициране е 3 месеца.

В случай на констатирана непълнота или нередовност на представените документи заявителят следва да ги отстрани в 14-дневен срок от уведомяването му за тях. Срокът спира да тече до датата на отстраняване на непълнотата, съответно нередовността.

Открита процедура за сертифициране на център може да бъде прекратена по искане на заявителя, към което се прилага издаденото удостоверение за открита процедура за сертифициране.

Експертна работна група в състав най-малко трима души – председател и двама членове, извършва проверка на място в центъра за съответствието му с минималните задължителни изисквания за ТИЦ, определени в глава трета на Наредба № 2 от 26 октомври 2015 г. за единните стандарти и за организацията на дейността на туристическите информационни центрове (ТИЦ) и Националната мрежа на туристическите информационни центрове.

За проверките на място експертните работни групи съставят констативен протокол, който се изготвя в два екземпляра. Екземпляр от констативния протокол се връчва на заявителя или на упълномощено от него лице на място след приключване на проверката. Обясненията и/или възраженията на заявителя по констативния протокол се отразяват при подписването му на място след приключване на проверката или се отправят писмено до министъра на туризма в 3-дневен срок от връчването му.

Председателите на експертните работни групи в 7-дневен срок от извършването на проверките на място въз основа на констативния протокол изготвят доклад, който съдържа предложение за издаване на сертификат или за отказ за издаването му, съответно удостоверяват необходимостта от извършване на повторна проверка.

Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице в 7-дневен срок от получаването на доклада със заповед издава сертификат за извършване на дейност като ТИЦ или мотивирано отказва издаването му. Заповедта за отказ подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На сертифицираните центрове се издава стилизирана символика, включваща сертификат и табела. Сертификатът е валиден за срок 5 години считано от датата на заповедта за издаването му, а табелата съдържа знака за сертифициран център – стилизирано „i“.

Сертификатът и табелата са унифицирани и се издават по образец, утвърден от министъра на туризма.

Символиката се получава лично или чрез упълномощен представител от заявителя.

Образец на заявление:

Заявление за сертифициране на Туристически информационен център

 

Промяна в обстоятелствата относно вписаните туристически информационни центрове

Промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър се извършва на основание чл. 168, ал. 2 и ал. 3 от Закона за туризма и чл. 25, ал. 3 и чл. 26, ал.1 и ал. 2 от Наредба № 2 от 2015 г. (за ТИЦ).

При промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър вписаното лице подава заявление по образец в 14-дневен срок до министъра на туризма, за отразяване на промяната. Към заявлението се прилагат документи, удостоверяващи настъпилата промяна.

При промяна на лицето, извършващо дейност в ТИЦ, новото лице в 14-дневен срок от настъпване на промяната подава заявление по образец до министъра на туризма за отразяване на променените обстоятелства в НТР. Към заявлението се прилагат документите по чл. 8, ал. 2, т. 1 и 2 от Наредба № 2/2015 г., а в случаите, когато документите се подават от пълномощник, се прилага и пълномощното по чл. 8, ал. 2, т. 4 от Наредба № 2/2015 г.

В случай на промяна на собственика на ТИЦ, при която няма промяна на лицето, което извършва дейност в обекта, лицето, придобило собствеността, подава заявление до министъра на туризма за вписване в НТР на настъпилите промени в обстоятелствата, към което прилага копие от акта за собственост, а в случаите, когато документите се подават от пълномощник, се прилага и пълномощното по чл. 8, ал. 2, т. 4 от Наредба № 2/2015 г.

В случаите на промяна на лицето, извършващо дейност в ТИЦ, и на собственика на ТИЦ, се издава нов сертификат, отразяващ променените обстоятелства. Сертификатът се предоставя след връщане на първоначално издадения. В случай че първоначално издаденият сертификат е изгубен или унищожен, лицето прилага писмена декларация, удостоверяваща този факт.

Образец на заявление:

Заявление за промяна в обстоятелствата вписани в Националния туристически регистър

 

Заличаване на туристически информационен център от Националния туристически регистър

Съгласно чл. 27 от Наредба № 2/2015 г., сертифицираният център и лицето, извършващо дейност в него, се заличават от НТР при следните случаи:

1. с изтичане на срока на сертификата, освен ако е получено искане за подновяване по чл. 17, ал. 2;

2. по искане на собственика на ТИЦ;

3. при прекратяване/закриване на лицето, извършващо дейност в ТИЦ;

4. при системни нарушения на минималните задължителни изисквания по глава трета от Наредба № 2 / 2015 г.

Заличаването от НТР и обезсилването на сертификата в случаите т. 2 – 4 се извършва със заповед на министъра на туризма или на оправомощено от него длъжностно лице. Заповедта по подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс и подлежи на незабавно изпълнение. Обжалването не спира изпълнението, освен ако съдът постанови друго.

След прекратяване действието на сертификата, нов сертификат се издава след стартиране на нова процедура по сертифициране на ТИЦ.

 

За допълнителна информация:

Минимални задължителни и препоръчителни изисквания за качество на предоставяните услуги в ТИЦ

Минимални задължителни и препоръчителни изисквания за функциониране на ТИЦ

Минимални задължителни и препоръчителни изисквания  за достъпност, оформление и оборудване на ТИЦ

Наредба № 2 от 26 октомври 2015 г.