Уникален идентификатор 1030: Издаване на удостоверение за туроператорска и/или агентска дейност

30.08.2017
  1. .  ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор, съгласно Регистъра на услугите: Издаване на удостоверение за туроператорска и/или агентска дейност с уникален идентификатор 1030

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт: Закон за туризма - чл. 66

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице

4. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката: отдел „Административно-правно и информационно обслужване“, дирекция „Административно-правни дейности“ и отдел „Регулаторни механизми в туристическите дейности“, дирекция „Концесиониране, наемна и регулаторна дейност в туризма”,  адрес: 1000 гр. София, ул. „Съборна“ № 1; e-mail: edoc@tourism.government.bg; 02/9046874, 02/9046785, 02/9046809, работно време: от 9:00 до 17:30 часа.

5. Начини на заявяване на услугата: В деловодството на министерството на туризма лично, или чрез изрично упълномощено лице в писмена форма, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път.

6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя: Услугата може да се получи и да се предостави по електронен път на адрес: edoc@tourism.government.bg; Електронна идентификация: Квалифициран електронен подпис (КЕП). 

7. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: безсрочно

8. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:  Върховен административен съд

9.  Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: Заповедта за отказ за извършване на регистрация подлежи на обжалване по реда и в сроковете на  Административнопроцесуалния кодекс.

10. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: edoc@tourism.government.bg;

11. Начини на получаване на резултата от услугата: В деловодството на МТ – лично или от упълномощено лице; чрез лицензиран пощенски оператор; по електронен път.

               II.  ПРОЦЕДУРА И ДОКУМЕНТИ.  ТАКСИ        

1. Условия за извършването на дейност като туроператор, туристически агент и туроператор и туристически агент на територията на Република България: 

      Туроператорска и/или туристическа агентска дейност на територията на Република България се извършва от регистрирано лице, което е вписано в Националния туристически регистър, съгласно изискванията на Закона за туризма. Удостоверението за регистрация се издава за извършване на следните дейности:

  • Туроператорска дейност;
  • Туристическа агентска дейност;
  • Туроператорска и туристическа агентска дейност.

Изискванията към лицата, които заявяват услугата са:

1.  Да е търговец по смисъла на Търговския закон или юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, и на държава – страна по Споразумението за  Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария или Да е лице, което има право да извършва такава дейност по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, и на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.

2. Да разполага с помещение и/или онлайн платформа за извършване на дейността, персонал с изискуемото образование и езикова квалификация, като за управленския персонал се изисква и стаж.  Изискването за наличие на помещение не се прилага, когато дейността ще се извършва само по електронен път. Изискванията към местоположението, пригодността и оборудването на помещението за извършване на туроператорската и/или туристическата агентска дейност и за образованието, езиковата квалификация и стажа на персонала, който ще бъде зает в осъществяването на туристическата дейност, се определят с наредба на министъра на туризма.  http://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/docum...

3. Туроператорът задължително трябва да разполага със застраховка „Отговорност на туроператора“, покриваща отговорността му за причинени вреди вследствие на неразплащане със своите контрагенти, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност;

4. Да не е обявено в несъстоятелност и да не се намира в производство по несъстоятелност или ликвидация;

5. Да няма установени с влязъл в сила акт задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски, включително и лихви по тях, освен когато компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията.

6.  Физическото лице – собственик, съответно членовете на управителните и на контролните органи на туроператор и/или туристически агент, както и лицата с функции по управление на туроператорската и/или туристическата агентска дейност трябва да отговарят на следните изисквания:

 1. да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;

2. да не са лишавани от право да заемат материалноотговорна длъжност;

3. през последните три години преди определената от съда начална дата на неплатежоспособността да не са били членове на управителен или на контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори.

             Регистрацията се извършва от министъра на туризма или оправомощено от него длъжностно лице чрез вписване в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти.  Регистърът е публичен. На вписаните в регистъра лица се издава удостоверение за регистрация.  Регистрацията е безсрочна.

             Туроператорът, установен на територията на Република България, ежегодно  сключва договор за задължителна застраховка „Отговорност на туроператора“ със застраховател по смисъла на Кодекса на застраховането.  Договорите се сключват за срок от една година и се подновяват или се сключва нов договор не по-късно от 30 дни преди датата на изтичането му.  В Националния туристически регистър се публикува информация относно срока на валидност на застраховката и застрахователната сума.  В Закона за туризма са определени минимални лимити на отговорност при сключване на договора за задължителна застраховка „Отговорност на туроператора“.

Важно!   Туроператорът е длъжен да представи копие от сключения договор за застраховка на министъра на туризма в 14 –дневен срок от сключването или подновяването му. В случай на прекратяване на застрахователния договор преди изтичането на срока, за който е сключен,  туроператорът е длъжен незабавно да сключи нов договор и да го представи на министъра на туризма не по-късно от три дни от сключването му.

2. Процедура:

     За да получи регистрация и вписване в публичния Национален туристически регистър  лицeто, което ще извършва туроператорска и/или туристическа агентска дейност, (включително когато дейността ще се извършва само по електронен път), подава заявление-декларация по образец   /sites/tourism.government.bg/files/uploads/zaqvleniq/zayavleniedeclaracia-to-ta-06-02-18555.docx

       Образецът се подписва от законния представител на заявителя, съгласно търговската му регистрация, или от изрично упълномощено от него лице в обикновена писмена форма. Заявлението-декларация и приложенията към него се подават на български език.

        Образецът е със съдържанието, определено като задължително в чл.63, ал, 1 от Закона за туризма. Чрез него се декларират обстоятелства и се предоставя необходимата за правния режим информация. В тази връзка следва да са вярно попълнени всички реквизити в образеца.  Чрез един формуляр „Заявление-декларация“ може да се заяви регистрация и за двете дейности – туроператор и туристически агент. Таксите са дължими за двете дейности по отделно, като се издава едно  удостоверение.

     Към заявлението-декларация се прилагат:

Към заявлението-декларация се прилагат

1) Декларация от всяко от лицата по чл. 61, ал. 3 относно обстоятелствата по чл. 61, ал. 3, т. 1 - 3, както и документ, удостоверяващ обстоятелството по чл. 61, ал. 3, т. 1 - за чуждестранни граждани; за български граждани обстоятелството по чл. 61, ал. 3, т. 1 се установява служебно

2) Копие на предварителен договор за застраховка по чл. 97, ал. 1;

3) Изрично пълномощно, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник;

4) Копие на документа, удостоверяващ правото на заявителя да извършва съответната туристическа дейност съгласно законодателството на държава - членка на Европейския съюз, и на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.

Образци и формуляри

  1. Заявление-декларация  - /sites/tourism.government.bg/files/uploads/zaqvleniq/zayavleniedeclaracia-to-ta-06-02-18555.docx
  2. Декларация по чл. 61, ал. 3 от ЗТ - /sites/tourism.government.bg/files/uploads/zaqvleniq/deklaraciya_po_chl.61.docx

Такси:

      За услугата се заплащат такси съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма, приета с ПМС № 118 от 01.04.2021 г. (обн. ДВ - бр. 28 от 06.04.2021 г.)

За туроператорска дейност - 3500 лв.

За туристическа агентска - 2000 лв.

За туроператорска и туристическа агентска дейност - 5500 лв.

    Таксата се внася, както следва:

За разглеждане на заявление за регистрация на туроператорска дейност и/или туристическа агентска дейност:

1. туроператорска дейност – 500 лв.;

2. туристическа агентска дейност – 500 лв.;

3. туроператорска и туристическа агентска дейност - 1000 лв.

За вписване в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти и издаване на удостоверение за регистрация за извършване на:

1. туроператорска дейност – 3000 лв.;

2. туристическа агентска дейност – 1500 лв.

3. туроператорска и туристическа агентска дейност - 4500 лв.

Таксите за разглеждане на заявлението се заплащат при подаването на заявлението за регистрация. Таксата за вписване в регистъра на туроператорите и туристическите агенти – при получаването на удостоверението за регистрация. 

Таксата се внася, както следва:

По бюджетна сметка към БНБ IBAN – BG71 BNBG 9661 3000 1171 01  BIC кода на БНБ за плащания в лева е BNBGBGSD.

Възможност за плащане чрез ПОС терминални устройства.

Чрез Виртуален ПОС терминал (VPOS) в портала за електронни плащания на Република България https://pay.egov.bg/ при заявяване на услуга по електронен път през Единния портал за електронни административни услуги https://egov.bg. Електронна идентификация: Квалифициран електронен подпис (КЕП). 

                       III.   ВЪТРЕШЕН ХОД

Лицeто, което ще извършва туроператорска и/или туристическа агентска дейност подава заявление-декларация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност.

Определени от министъра на туризма длъжностни лица разглеждат заявления-декларациите и приложените към тях документи в 14-дневен срок от датата на постъпването им. Когато представените документи съответстват на изискванията на чл. 63 от Закона за туризма и не е налице някое от обстоятелствата по чл.63, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от Закона за туризма, те се представят за разглеждане от ЕКРТТА. В 14-дневен срок от заседанието ЕКРТТА се произнася с мотивирано предложение до министъра на туризма или оправомощено от него лице за извършване на регистрацията.

При констатирана непълнота или нередовност на представените документи по чл. 63 длъжностните лица по ал. 1 писмено уведомяват заявителя и определят 14-дневен срок от получаването на уведомлението за отстраняването им. Срокът по ал. 1, изречение първо спира да тече до датата на отстраняването на непълнотата и/или нередовността. След изтичането на срока за отстраняване на непълнотата или нередовността длъжностните лица по ал. 1 представят документите за разглеждане от ЕКРТТА. В 14-дневен срок от заседанието ЕКРТТА се произнася с мотивирано предложение до министъра на туризма или оправомощено от него лице за извършване на регистрацията или за отказ за извършване на регистрацията.

Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице въз основа на предложението на ЕКРТТА извършва регистрацията и издава удостоверение за регистрация.

Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице със заповед отказва извършване на регистрация в следните случаи:

1. заявление-декларацията за издаване на удостоверение за регистрация е подадено преди изтичането на една година от заповедта за отказ за издаване на удостоверение за регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност, освен ако заповедта за отказ е била отменена от съда като незаконосъобразна;
2. заявление-декларацията за издаване на удостоверение за регистрация е подадено преди изтичането на две години от заповедта за заличаване на удостоверението за регистрация по реда на чл. 70, ал. 2 и 3, освен ако заповедта за заличаване е била отменена от съда като незаконосъобразна;
3. заявление-декларацията за издаване на удостоверение за регистрация е подадено от свързано лице със заявителите по т. 1 и 2;
4. при неотстраняване на непълнотите и/или нередовностите в указания срок от получаване на уведомлението по ал. 2.

Заповедта за отказ за извършване на регистрация подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

При липса на мотивиран отказ за извършване на регистрация след изтичане на срока по ал. 1, изречение трето министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице извършва вписването в регистъра и издава удостоверение за регистрация.

                              IV. ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА

          При настъпване на промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър (НТР), туроператорът/агентът е длъжен в 14-дневен срок от настъпването да заяви промените за вписване в НТР и в издаденото му удостоверение, ако е необходимо.

           За изменение и/или допълване на удостоверението и вписване в регистъра се подава заявление-декларация до министъра на туризма и документи, удостоверяващи промяната.

           Заявление-декларация - /sites/tourism.government.bg/files/uploads/zaqvleniq/zaiav_za_promiana_v_obstoiatelstvata_esti.doc

           За вписване на промяната се дължи такса съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма, приета с ПМС № 118 от 01.04.2021 г.бн. ДВ - бр. 28 от 06.04.2021 г.)  както следва:

        За вписване на настъпили промени, когато промяната води до издаване на нов (актуализиран) документ  -  50 лева.

        За вписване на настъпили промени, когато промяната подлежи на отразяване само в НТР, без да се издава нов актуализиран документ (удостоверение) – 30 лв.

Приложими нормативни актове: