Уникален идентификатор 2976: Уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България от туроператор или туристически агент

27.12.2018
 1. .  ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1. Наименование на административната услуга, съгласно Регистъра на услугите: Уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България от туроператор или туристически агент с уникален идентификатор 2976.

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт: чл. 62 от Закон за туризма.

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице

4. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката: отдел „Административно-правно и информационно обслужване“, дирекция „Административно-правни дейности“ и отдел „Регулаторни механизми в туристическите дейности“, дирекция „Концесиониране, наемна и регулаторна дейност в туризма”,  адрес: 1000 гр. София, ул. „Съборна“ № 1; e-mail: edoc@tourism.government.bg; 02/9046874, 02/9046785, 02/9046809, работно време: от 9:00 до 17:30 часа.

5. Начини на заявяване на услугата: В деловодството на министерството на туризма лично, или чрез изрично упълномощено лице в писмена форма, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път.

6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя: Услугата може да се получи и да се предостави по електронен път на адрес: edoc@tourism.government.bg; Електронна идентификация: Квалифициран електронен подпис (КЕП). 

7. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: посочва се начална и крайна дата на предоставяне на услугите.

8. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:  Върховен административен съд

9. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: Заповедта за отказ за извършване на регистрация подлежи на обжалване по реда и в сроковете на  Административнопроцесуалния кодекс.

10. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: edoc@tourism.government.bg;

11. Начини на получаване на резултата от услугата: В деловодството на МТ – лично или от упълномощено лице; чрез лицензиран пощенски оператор; по електронен път.

               II.  ПРОЦЕДУРА И ДОКУМЕНТИ.  ТАКСИ           

 1. Условия за временно или еднократно предоставяне на услуги от туроператор/туристически агент установен в друга държава-членка на Европейския съюз и на държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария. Процедура.  Вътрешен ход.

В случаите на свободно предоставяне на услуги на територията на Република България от туроператор или туристически агент, той уведомявапредварително, чрез писмена декларация министъра на туризма за вида и времетраенето на извършваната туристическа дейност:

Декларацията е валидна за срока на свободното предоставяне на услуги. Лицата посочват:

 • наименование и данни за контакт (адрес, телефон, адрес на електронна поща);
 • туристическите услуги, които желаят да предоставят на територията на Република България;
 • данни за наличие на застраховка или гаранция, покриваща отговорността на туроператора за причинени вреди вследствие на неразплащане със своите контрагенти, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност.
 • Към декларацията се прилага: копие на документа, удостоверяващ правото на заявителя да извършва съответната туристическа дейност, съгласно законодателството на държавата, в която е установен, или се посочват нормативният акт и съответното правно основание, по силата на което заявителят има право да извършва дейността.
 • В случай че липсва информация или документ по лицето се уведомява писмено за отстраняване на непълнотата не по-късно от един месец от датата на получаване на уведомлението. До отстраняване на непълнотата и уведомяване на органа лицето не може свободно да предоставя услуги на територията на Република България.
 • Когато свободното предоставяне на услуги се извършва за първи път на територията на Република България, уведомяването следва да се извърши в срок от три месеца преди започване на предоставянето на услугите.

Приложени документи:

 • Копие на документа, удостоверяващ правото на заявителя да извършва съответната туристическа дейност, съгласно законодателството на държавата, в която е установен или посочване на нормативния акт или съответното правно основание по силата на което заявителят има право да извършва дейността.
 • Копие на документ удостоверяващ наличието на защита при неплатежоспособност или несъстоятелност във връзка с чл. 102 от Закона за туризма.
 • Изрично пълномощно, когато уведомлението се подава от пълномощник.

Образци и формуляри

 1. Уведомление  - /sites/tourism.government.bg/files/uploads/zaqvleniq/uvedomlenie-to-ta-07-02-18.docx

Такси: Не се дължат такси за предоставяне на услугата.  

Приложими нормативни актове:

Прикачен файлРазмер
Файл Уведомление64.79 KB