Уникален идентификатор 2559: Вписване на организация за управление на туристическите райони

30.08.2017

Уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите: 2559 

Правно основание: Закон за туризма - чл. 29, ал. 2

Орган, който предоставя административната услуга: Министъра на туризма или упълномощено от него длъжностно лице.

Звено за административно обслужване:

Прием на документи:

Отдел "Човешките ресурси, административно и информационно обслужване"

Адрес: гр. София, ул. Съборна № 1, п.к. 1000

Телефон за връзка: 02/9046809

Работно време: 09:00 до 17:30

В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания

Адрес на електронна поща: edoc@tourism.government.bg

Информация за услугата:

телефон: 02/9046 882, 02/9046 895 - Дежурна линия

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

Начини на заявяване на услугата:

 • На място в деловодството на Министерството на туризма, намиращо се в гр. София, ул. „Съборна“ №1 ;
 • Чрез лицензиран пощенски оператор;
 • По електронен път https://e-turuslugi.com/ и https://egov.bg

Информация за предоставяне на услугата по електронен път: 

Услугата се предоставя по електронен път на Ниво 3:

 • през интернет страницата на Министерството на туризма https://e-turuslugi.com/
 • през Единния портал за електронни административни услуги https://egov.bg

Електронна идентификация: Квалифициран електронен подпис (КЕП)

Срок на действие: Безсрочно

Такси и начини на плащане: Не се дължи такса

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Върховен административен съд

Ред и срокове за обжалване: Заповедта за отказ за вписване в НТР подлежи на обжалване по реда и в сроковете на Административнопроцесуалния кодекс

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: edoc@tourism.government.bg

Начини на получаване на резултата от услугата:

 • в деловодството на Министерство на туризма;
 • чрез лицензиран пощенски оператор.

 

Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи

На основание чл. 16, ал. 1 от Закона за туризма (ЗТ), със Заповед №Т-РД-16-103/11.03.2015 г. на министърът на туризма е утвърдена Концепция за туристическо райониране на БългарияЧрез нея страната се разделя на 9 туристически района, всеки от които се управлява от една Организация за управление на туристически район (ОУТР).

ОУТР са юридически лица, които се учредяват и регистрират по реда на Закона за туризма. Те са доброволни организации, които чрез взаимопомощ и сътрудничество в интерес на членовете си и в обществен интерес извършват дейности, свързани с формиране на регионални туристически продукти и осъществяване на регионален маркетинг и реклама на определена територия - туристически район.

Организацията за управление на туристически район се смята за възникнала от деня на вписването й в Националния туристически регистър. За да бъде вписана е необходимо първо да се заяви откриване на процедура за учредяване на съответната ОУТР.

 

Искам да заявя:

Откриване на процедура за учредяване на Организация за управление на туристически район 

Вписване на организация за управление на туристически район в Националния туристически регистър

Промяна в обстоятелствата на вписана организация за управление на туристически район 

Прекратяване на вписана организация за управление на туристически район 

Откриването на процедура за учредяване на ОУТР се извършва със заповед на министъра на туризма въз основа на чл. 23, т. 1 във връзка с чл. 29, ал. 2 от Закона за туризма.

Организация за управление на туристически район се учредява най-малко от:

 • две туристически сдружения, вписани в Националния туристически регистър, чието седалище е на територията на туристическия район;
 • четири общини от територията на туристическия район, като една от тях е седалище на района;
 • една областна администрация от територията на туристическия район.

Учредители могат да са и лицата по чл. 17, ал. 3 от Закона за туризма.

За откриване на процедурата е необходимо подаване на заявление–декларация по образец от нарочно създаден учредителен комитет, който  включва задължително най-малко представители на изброените по-горе групи лица – две туристически сдружения, четири общини и една областна администрация.  

В заявление-декларацията за откриване на процедура се декларират най-малко следните обстоятелства:

1. наименованието на организацията (с изписване с български и латински букви) и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива, в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;

2. обстоятелствата по чл. 22;

3. номер и дата на решението на общинския съвет за участие на общината в ОУТР;

4. номер и дата на решението на управителния съвет или общото събрание за участие на туристическото сдружение в ОУТР;

5. обстоятелства, свързани с предмета и целите на ОУТР;

6. туристическият район на ОУТР, за който се учредява.

Заявление-декларацията се подписва от всички членове на учредителния комитет и към нея се прилагат:

1. поименен списък на учредителите от всяка група по чл. 22;

2. оригинал на протокол от проведено събрание на учредителния комитет.

В случай на констатирани нередовности на представените документи и/или по искане на министъра на туризма за представяне на допълнителни данни и документи във връзка с обстоятелствата по чл. 24, ал. 2 и 3 от Закона за туризма, заявителят се уведомява писмено, като се определя 14-дневен срок от датата на получаването на уведомлението за отстраняването на нередовностите и представяне на допълнителни данни и документи.

Срок за произнасяне по заявление-декларацията: 30 дни от получаването й като в случаите по чл. 24, ал. 4 срокът за произнасяне започва да тече от датата на отстраняването на нередовностите и/или на представянето на допълнителни данни и документи.

Министерство на туризма публикува заповедта за откриване на процедурата в "Държавен вестник", в един централен всекидневник и в един местен вестник.

Основания за отказ за откриване на процедура за учредяване на ОУТР, в случаите когато:

 • предметът на дейност на ОУТР не отговаря на изискванията на чл. 18 от Закона за туризма;
 • в учредителния комитет участват лица, които не отговарят на изискванията на чл. 24, ал. 1 от Закона за туризма;
 • документите по чл. 24, ал. 2 и 3 от Закона за туризма са непълни и данните и документите по чл. 24, ал. 4 не бъдат представени в срок.

Последващи задължения на учредителния комитет с оглед вписване на ОУТР в НТР:

 • Учредителният комитет изготвя проекта на устав на ОУТР и други документи за учредителното събрание и организира провеждането на учредителното събрание.
 • Учредителният комитет обнародва в "Държавен вестник" и публикува в един централен всекидневник и в един местен вестник покана за учредяване на ОУТР, като в нея се посочват и датата, и мястото на провеждане на учредителното събрание, дневният ред с предложение за избор на управителен и контролен съвет, както и мястото, където са  изложени проектите на учредителните документи, и времето, през което те са на разположение.
 • Предоставянето на учредителните документи се извършва най-късно един месец след публикуването на посочената обява.
 • Учредителното събрание се насрочва не по-рано от изтичането на 45 дни след публикуването на обявата.

Образец на заявление-декларация:

Заявление-декларация за откриване на процедура за учредяване на Организация за управление на туристически район по чл. 24, ал. 2 от Закона за туризма

 

Вписване на организация за управление на туристически район в Националния туристически регистър

За да бъде вписана ОУТР е необходимо успешното провеждане на предвиденото учредително събрание. Учредителното събрание е редовно, ако на него са представени най-малко всички членове на учредителния комитет. При липса на кворум се насрочва ново заседание на събранието, което да се проведе не по-рано от 20 дни и не по-късно от 30 дни след датата на първото. Датата на новото заседание се посочва в поканата за учредителното събрание.

Могат да се насрочат не повече от две заседания на учредителното събрание. В случай че и на второто заседание липсва кворум, процедурата за учредяване на ОУТР се прекратява със заповед на министъра на туризма. Учредителното събрание взема решение за учредяване на ОУТР и приема устава й. В устава на ОУТР се уреждат дейността и начинът на управление, условията за възникване и прекратяване на членството в нея, правата и задълженията на членовете, както и други въпроси, свързани с предмета на дейност на организацията.

Вписването на ОУТР в Националния туристически регистър се извършва със заповед на министъра на туризма въз основа на писмено заявление-декларация, към което се прилагат:

 • копие на протокола от учредителното събрание;
 • копие на устава на ОУТР, подписан от учредителите и одобрен от министъра на туризма;
 • нотариално заверени образци от подписите на лицата, които представляват организацията, и образец от печата на организацията;
 • декларации от членовете на управителния и на контролния съвет, че не се намират помежду си в брак или родство по права линия без ограничения, по съребрена линия – до втора степен включително, и не са роднини по сватовство - до втора степен включително.

Образец на заявление-декларация:

Заявление-декларация за вписване на Организацията за управление на туристически район в Националния туристически регистър по чл. 29, ал. 2 от Закона за туризма

 

Промяна в обстоятелствата на вписана организация за управление на туристически район 

Промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър се извършва на основание чл. 30 и чл. 168, ал. 2 от Закона за туризма.

При промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър вписаното лице (изпълнителния директор или председателя на УС) подава заявление по образец до министъра на туризма, за отразяване на промяната в съответните законови срокове от настъпването й. Към заявлението се прилагат документи, удостоверяващи настъпилата промяна.

Промените в устава, приети от общото събрание, се одобряват от министъра на туризма в 14-дневен срок от получаването им от изпълнителния директор.

Промените влизат в сила след вписването им в Националния туристически регистър.

 

Образец на заявление:

Заявление за промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър

 

ОУТР се прекратява на основание чл. 44, ал. 3 и 4 от Закона за туризма.

Основания за прекратяване на ОУТР:

 • депозирано решение на общото събрание, взето с мнозинство от две трети от гласовете на всички членове;
 • извършване на дейност, която противоречи на закона.

Организацията за управление на туристическия район се прекратява със заповед на министъра на туризма. Заповедта се издава по искане (в свободен текст) на всяко заинтересовано лице в случаите на решение на общото събрание или служебно от министъра на туризма в случаите при извършване на дейност, която противоречи на закова – при констатирани нарушения от упражнен контрол по реда на чл. 46 от Закона за туризма.

За вземане на решение за прекратяване на ОУТР, общото събрание се свиква по искане на най-малко две пети от членовете му в едномесечен срок от постъпването на искането за прекратяване. При бездействие на управителния съвет искането може да се отнесе пред надзорния орган, който свиква общото събрание или овластява членовете да го свикат.

Едновременно с  приемането на решението за прекратяване на ОУТР общото събрание назначава един или няколко ликвидатори. Ако ликвидаторът не е назначен от общото събрание, той се назначава от министъра на туризма.  Ликвидаторите трябва да бъдат одобрени от надзорния орган и вписани в Националния туристически регистър едновременно с решението за прекратяване на ОУТР.

За неуредени случаи се прилагат съответно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.