Уникален идентификатор 1927: Вписване и издаване на удостоверение за вписване на туристическите сдружения в Националния туристически регистър

30.08.2017

Уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите: 1927 

Правно основание: Закон за туризма - чл. 47, ал. 2, чл. 52, чл. 53, чл. 168, ал.2 и ал.3

Орган, който предоставя административната услуга: Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице

Звено за административно обслужване:

Прием на документи:

Отдел "Човешките ресурси, административно и информационно обслужване"

Адрес: гр. София, ул. Съборна № 1, п.к. 1000

Телефон за връзка: 02/9046809

Работно време: 09:00 до 17:30

В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания

Адрес на електронна поща: edoc@tourism.government.bg

Информация за услугата:

Телефон: 02/9046 851; 02/9046 895 - Дежурна линия

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

Начини на заявяване на услугата:

 • На място в деловодството на Министерството на туризма, намиращо се в гр. София, ул. „Съборна“ №1 - лично лицето, което има право да представлява сдружението или от негов упълномощен представител, с изрично пълномощно в оригинал 
 • Чрез лицензиран пощенски оператор
 • По електронен път  https://e-turuslugi.com/ и https://egov.bg 

Информация за предоставяне на услугата по електронен път: 

Услугата се предоставя по електронен път на Ниво 3:

 • през интернет страницата на Министерството на туризма https://e-turuslugi.com/
 • през Единния портал за електронни административни услуги https://egov.bg

Електронна идентификация: Квалифициран електронен подпис (КЕП):

За целта заявлението за вписване на туристическото сдружение в Националния туристически регистър или заявлението за промяна в обстоятелствата в Националния туристически регистър, трябва да бъдат подадени с квалифициран електронен подпис. 

Срок на действие: Безсрочно

Такси и и начини на плащане: Не се дължи такса

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Върховен административен съд

Ред и срокове за обжалване: Заповедта за отказ за вписване на туристическо сдружение в Националния туристически регистър подлежи на обжалване по реда и в сроковете на Административнопроцесуалния кодекс

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: edoc@tourism.government.bg

Начини на получаване на резултата от услугата:

 • в деловодството на Министерството на туризма, намиращо се в гр. София, ул. „Съборна“ №1
 • чрез лицензиран пощенски оператор

 

Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи

Искам да заявя:

Вписване и издаване на удостоверение за вписване на туристическите сдружения в Националния туристически регистър 

Декларация по чл. 52. ал. 9 от Закона за туризма

Промяна в обстоятелствата относно туристическо сдружение вписано в Националния туристически регистър

Заличаване на туристическо сдружение от Националния туристически регистър

 

Вписване и издаване на удостоверение за вписване на туристическите сдружения в Националния туристически регистър

Лицето, което има право да представлява сдружението или от негов упълномощен представител с изрично пълномощно в оригинал подава в деловодството на Министерството на туризма, намиращо се в гр. София, ул. „Съборна“ №1  заявление-декларация по образец. Документите могат да бъдат подадени  и по електронен път, от лице, което има право да представлява сдружението или от негов упълномощен представител с изрично пълномощно, подписани с КЕП.

Към заявление-декларацията се прилагат следните документи:

1. Списък на всички членове на сдружението –колективни и/или индивидуални, с информация за платения членски внос за предходната година, ако е приложимо, заверен с подпис на представляващия сдружението;

2. Изрично пълномощно, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник.

3. Доказателства за обстоятелства по чл.52, ал.2, т.4-6 от Закона за туризма, а именно – обстоятелства свързани с предмета и целите на организацията, видът на сдружението, както и такива относно дейността, свързана с развитие на туризма, която сдружението е осъществявало не по-малко от три години от вписването му по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Преписи от съдебното решение за регистрация, информация за актуалното състояние на заявителя и уставът на сдружението се набавят по служебен път.

Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице в 14-дневен срок, считано от датата на подаването на заявление-декларацията и документите, издава заповед за вписване на сдружението, вписва го в Националния туристически регистър и издава удостоверение за вписаните обстоятелства.

В случай на констатирани нередовности на представените документи и/или по искане на министъра на туризма за представяне на допълнителни данни и документи заявителят се уведомява писмено, като се определя 14-дневен срок от датата на получаването на уведомлението за отстраняването на нередовностите и представяне на допълнителни данни и документи. В тези случаи срокът за произнасяне започва да тече от датата на отстраняването на нередовностите и/или на представянето на допълнителни данни и документи. В случай, че в поставения срок заявителят не отстрани констатираните нередовности и/или не представи изисканите допълнителни данни и документи, министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице отказва със заповед вписване в Националния туристически регистър. Отказът се съобщава на заинтересованите лица в тридневен срок.

Образец на заявление-декларация:

Заявление-декларация за вписване на туристическо сдружение в Националния туристически регистър

 
 

Декларация по чл. 52, ал. 9 от Закона за туризма

В изпълнение на чл. 52, ал. 9 от Закона за туризма, ежегодно до 31 май, представляващият сдружението или упълномощено от него лице подава в Министерството на туризма официална декларация по образец, утвърден със заповед на министъра на туризма, съдържаща списък на действителния брой членове, информация за платения от тях членски внос за предходната година, когато е приложимо и доказателства за реално осъществявана дейност от сдружението съгласно устава. Декларацията по чл. 52, ал. 9 ведно с приложените документи, може да се подава и по електронен път, подписани с КЕП от представляващия сдружението или от упълномощено от него лице.

При непредставяне в срок на декларацията по чл. 52, ал. 9 от Закона за туризма и/или непредставяне на доказателства за редовен организационен живот на сдружението министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице със заповед заличава туристическо сдружение от Националния туристически регистър и обезсилва издаденото удостоверение.

Заповедта за заличаване подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Ново вписване на заличено от Националния туристически регистър туристическо сдружение се допуска след изтичане на едногодишен срок от датата на влизане в сила на заповедта за заличаването му.

Образец на декларация:

Декларация по чл. 52. ал. 9 от Закона за туризма

 

Промяна в обстоятелствата относно туристическо сдружение вписано в Националния туристически регистър

Промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър се извършва на основание, чл. 52а и чл. 168, ал. 2 и ал. 3 Закона за туризма.

При промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър вписаното лице подава заявление по образец до министъра на туризма, за отразяване на промяната в съответните законови срокове от настъпването й (в 14-дневен срок). Към заявлението се прилагат документи, удостоверяващи настъпилата промяна. Заявлението може да се подаде и по електронен път, като е подписано с КЕП.

Образец на заявление:

Заявление за промяна в обстоятелствата вписани в Националния туристически регистър 

 

Заличаване на туристическо сдружение от Националния туристически регистър

Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице със заповед заличава туристическо сдружение от Националния туристически регистър и обезсилва издаденото удостоверение при:

 • Непредставяне в срок на декларацията по чл. 52, ал. 9 от Закона за туризма и/или непредставяне на доказателства за реално осъществявана дейност от сдружението;
 • промяна на основния предмет на дейност на сдружението извън обхвата на чл. 47, ал. 3;
 • прекратяване на дейността на сдружението;
 • писмено заявление-декларация на лицето, представляващо туристическото сдружение.

Ново вписване на заличено от Националния туристически регистър туристическо сдружение се допуска след изтичане на едногодишен срок от датата на влизане в сила на заповедта за заличаването му.

В случаите на непредставяне в срок на декларацията по чл. 52, ал. 9 от Закона за туризма и/или непредставяне на доказателства за реално осъществявана дейност от сдружението и при промяна на основния предмет на дейност на сдружението извън обхвата на чл. 47, ал. 3, Заповедта за заличаване подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.