Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност, на удостоверение за определен вид и категория на туристически обекти, на сертифицирани туристически обекти и идентификационна карта н

  1. .  ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор, съгласно Регистъра на услугите: Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност, на удостоверение за определен вид и категория на туристически обекти, на сертифицирани туристически обекти и идентификационна карта на „Екскурзовод“ и „Планински водач‘ с уникален идентификатор 2557

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт: Закон за туризма - чл. 145, ал. 1 и чл. 148, ал. 3 

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице.

4. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката: отдел „Човешки ресурси, административно и информационно обслужване“, (ЧРАИО) и отдел „Регулиране на туристическите дейности“, Дирекция „Туристическа политика“ адрес: 1000 гр. София, ул. „Съборна“ № 1;                                 e-mail: edoc@tourism.government.bg; 02/9046874, 02/9046809 02/9046895, работно време: от 9:00 до 17:30 часа.

5. Начини на заявяване на услугата: В деловодството на министерството на туризма лично, или чрез изрично упълномощено лице в писмена форма, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път.

6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя: Услугата може да се получи и да се предостави по електронен път на адрес: edoc@tourism.government.bg;

7. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Удостоверение за туроператорска и/или туристическа агентска дейност – безсрочно

Удостоверение за определен вид и категория – пет години

Сертификат на сертифициран туристически обект – пет години

Идентификационна карта (екскурзовод, планински водач) – безсрочно

8. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:  Върховен административен съд

9. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: Заповедта за отказ за извършване на регистрация подлежи на обжалване по реда  и в сроковете на  Административнопроцесуалния кодекс.

10. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: edoc@tourism.government.bg;

11. Начини на получаване на резултата от услугата: В деловодството на МТ – лично или от упълномощено лице; чрез лицензиран пощенски оператор; по електронен път.

               II.  ПРОЦЕДУРА И ДОКУМЕНТИ.  ТАКСИ                 

1. Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност: 

   Изискванията към лицата, които заявяват услугата са:

Да бъде регистрирано лице по Закона за туризма за извършване на съответната дейност и да бъде вписано в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти, част от Националния туристически регистър.

Дубликат на издадено удостоверение за регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност, се издава при унищожаване или загубване на първоначално издаденото удостоверение по заявление, подадено от съответните титуляри на изгубения документ. Към заявлението заявителят прилага декларация за обстоятелствата поради които удостоверението за регистрация е унищожено или изгубено.

2. Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обекти: 

          Изискванията към лицата, които заявяват услугата са:

         Обекта следва да е категоризиран по Закона за туризма независимо от вида на тяхната собственост и начина на управлението му и да бъде вписан в Националния туристически регистър

Дубликат на издадено удостоверение за определен вид и категория на туристически обект:

1. Клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили; клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, стаи за гости, бунгала и къмпинги.

2. Заведенията за хранене и развлечения (самостоятелни и прилежащи към местата за настаняване) – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе- сладкарници и барове.

3. Туристически хижи, туристически учебни центрове, туристически спални и прилежащите към тях заведения за хранене – туристически столови със сервитьорско обслужване.

Към заявлението заявителят прилага декларация за обстоятелствата поради които удостоверението е унищожено или изгубено.

3. Издаване на дубликат на сертификат на сертифицирани туристически обекти:

      Изискванията към лицата, които заявяват услугата са:

     Съответния Център следва да бъде сертифициран по реда на Закона за туризма и да бъде вписан в Националния туристически регистър.

Дубликат на издаден сертификат на туристически обект: самостоятелните и прилежащите към места за настаняване балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични центрове се издава при унищожаване или загубване на първоначално издадения сертификат по заявление по образец, подадено от съответните титуляри на изгубения документ.

Към заявлението заявителят прилага декларация за обстоятелствата поради които удостоверението е унищожено или изгубено.

3. Издаване на дубликат на идентификационна карта на екскурзовод и планински водач (арг. чл. 148, ал. 3 от ЗТ)

Изискванията към лицата, които заявяват услугата са:

Съответното лице е необходимо да притежава правоспособност за извършване на дейността и да бъде вписано в съответния регистър – част от Националния туристически регистър.

При загуба или унищожаване на идентификационна карта министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице издава дубликат по заявление на лицето.

За предоставената услуга не се дължи такса.

2. Процедура:

     За да получи дубликат на издадено удостоверение за регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност, на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект и на сертификат на туристически обект и идентификационна карта на екскурзовод и планински водач подава заявление по образец - /sites/tourism.government.bg/files/uploads/zaqvleniq/zayavlenie_dublikat.docx

       Образецът се подписва от законния представител на заявителя, съгласно търговската му регистрация, или от изрично упълномощено от него лице в обикновена писмена форма.

      Към заявлението заявителят прилага:

-       Декларация за обстоятелствата поради което удостоверението е унищожено или загубено.

-       Копие от документ за платена такса.

Образци и формуляри

  1. Заявление - /sites/tourism.government.bg/files/uploads/zaqvleniq/zayavlenie_dublikat.docx

Такси:

      За услугата се заплащат такси съгласно Тарифата за таксите, които се събират по закона за туризма, приета с ПМС № 355 ОТ 15.12.2016 г. (обн. ДВ, бр.102 от 23.12.2016 г.):

За издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност - 100 лв.

За издаване на удостоверение за категория на туристически обект - 100 лв.

За издаване на сертификат за съответен вид център - 100 лв.

За издаване на идентификационна карта на екскурзовод или планински водач – не се дължи такса.

    Таксата се внася, както следва:

По бюджетна сметка към БНБ IBAN – BG71 BNBG 9661 3000 1171 01  BIC кода на БНБ за плащания в лева е BNBGBGSD.

Възможност за плащане чрез ПОС терминални устройства.

Чрез Виртуален ПОС терминал (VPOS) в портала за електронни плащания на Република България https://pay.egov.bg/ при заявяване на услуга по електронен път през Единния портал за електронни административни услуги https://egov.bg.

Приложими нормативни актове:

Тарифата за таксите, които се събират по закона за туризма, приета с ПМС № 355 от 15.12.2016 г. (обн. ДВ, бр.102 от 23.12.2016 г.) – http://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/docum...