ОПИК 2014-2020

Годишно Общо събрание на Организация за управление на туристически район „Родопи“ – Смолян на 29.06.2018 г.

22 август 2018

На 29.06.2018 г. в гр. Чепеларе се редовно годишно Общо събрание на Организация за управление на туристически район „Родопи“ – Смолян, на което беше представен проект BG16RFOP002-2.010-0002 /23.05.2018 г.

Концепция за туристическо райониране на България

На основание чл. 16, ал. 1 от Закона за туризма (ЗТ) със Заповед № Т-РД-16-103/11.03.2015 г. е утвърдена Концепция за туристическо райониране на България.

Утвърдената в Концепцията схема на туристическо райониране покрива цялата територия на страната, а общините са най-малкия териториален модул, използван за очертаване границите на районите. Обособени са 9 туристически района, които са достатъчно големи, за да бъдат ясно разпознаваеми на туристическата карта и достатъчно малки, за да бъдат управлявани ефективно.

Страници

Subscribe to ОПИК 2014-2020