Закони

Закон за концесиите

С този закон се урежда публично-частното партньорство, при което
икономически оператор изпълнява строителство или предоставя услуги по възлагане от
публичен орган чрез концесия за строителство или концесия за услуги.
Този закон урежда и условията и реда за възлагане на концесия за ползване на
обекти, публична държавна или публична общинска собственост.

Закон за устройството на Черноморското крайбрежие

С този закон се уреждат обществените отношения, свързани със:
1. условията и реда за определяне на териториалния обхват на Черноморското
крайбрежие и на крайбрежната плажна ивица, изискванията, правилата и нормативите за
тяхното устройство, ползване, застрояване и опазване;
2. правомощията и координацията на дейността на централните и териториалните
органи на изпълнителната власт и на органите на местното самоуправление, както и
взаимоотношенията им с физическите и юридическите лица при осъществяване на

Закон за обществените поръчки

Този закон определя условията и реда за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки или услуги и за провеждане на конкурси за проект от възложители с цел осигуряване на ефективност при разходването на: публичните средства; средствата, предоставяни от европейските фондове и програми; средствата, свързани с извършването на дейности в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги; средствата на дружества и предприятия, които са възложители по смисъла на закона.
 

Закон за туризма

Този закон урежда обществените отношения, свързани с осъществяването на управлението и контрола в туризма, взаимодействието на държавата и общините при осъществяването на дейностите, свързани с туризма, както и участието на юридически лица с нестопанска цел и физически лица в тези дейности.

 

Закон за администрацията

Този закон урежда структурата на администрацията, основните принципи на организация на нейната дейност, длъжностите в нея и основните изисквания за заемането им.

Закон за дейностите по предоставяне на услуги

Република България е изпълнила задължението за въвеждане на Директивата за услугите в националното законодателство с приемането на Закона за дейностите по предоставяне на услуги (Обн. - ДВ, бр. 15 от 23.02.2010 г., в сила от 23.02.2010 г.; изм. и доп., бр. 83 от 24.09.2013 г.).

Закон за държавния служител

С този закон се уреждат възникването, съдържанието и прекратяването на служебните правоотношения между държавата и държавния служител при и по повод изпълнението на държавната служба, доколкото друго не е предвидено в специален закон.

Закон за защита на потребителите

Законът урежда защитата на потребителите, правомощията на държавните органи и дейността на сдруженията на потребителите в тази област.

Закон за достъп до обществена информация

Този закон урежда обществените отношения, свързани с правото на достъп до обществена информация, както и с повторното използване на информация от обществения сектор.

Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Обн. ДВ. бр.7 от 2018г., посл. изм. ДВ. бр. 17 от 2019 г.)

Subscribe to Закони