Закон за устройството на Черноморското крайбрежие

С този закон се уреждат обществените отношения, свързани със:
1. условията и реда за определяне на териториалния обхват на Черноморското
крайбрежие и на крайбрежната плажна ивица, изискванията, правилата и нормативите за
тяхното устройство, ползване, застрояване и опазване;
2. правомощията и координацията на дейността на централните и териториалните
органи на изпълнителната власт и на органите на местното самоуправление, както и
взаимоотношенията им с физическите и юридическите лица при осъществяване на
държавната политика по устройство на Черноморското крайбрежие.
3. (нова - ДВ, бр. 27 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2017 г., в сила от 01.01.2019 г.,
изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) условията за
управление на морските плажове и за предоставяне на плажни услуги.