Закон за концесиите

С този закон се урежда публично-частното партньорство, при което
икономически оператор изпълнява строителство или предоставя услуги по възлагане от
публичен орган чрез концесия за строителство или концесия за услуги.
Този закон урежда и условията и реда за възлагане на концесия за ползване на
обекти, публична държавна или публична общинска собственост.