Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Обн. ДВ. бр.7 от 2018г., посл. изм. ДВ. бр. 17 от 2019 г.)