Стратегически документи

Годишна програма за национална туристическа реклама 2020 година

14 октомври 2019

На основание чл. 6, т. 3 от Закона за туризма, министърът на туризма утвърждава Годишна програма за национална туристическа реклама. 

Годишната програма за национална туристическа реклама за 2020 г. има следните мисия и визия:

Указания по прилагане на разпоредбите на Закона за туризма свързани с транспониране на Директива (ЕС) 2015/2302 относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги

Чрез Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма (обн. в бр. 37 на ДВ от 4 май 2018 г.) в националното законодателство беше транспонирана Директива (ЕС) 2015/2302 на Европейския парламент и съюза и на съвета от 25 ноември 2015 г. относно пакетните пътувания и свързаните пътнически услуги за изменение на Регламент (ЕО) 2006/2004 и на Директива 90/314/ЕИО на Съвета (наричана по нататък „Директивата“ или „Директива 2015/2302“). Разпоредбите влизат в сила от 1 юли 2018 г.

Годишна програма за национална туристическа реклама 2019 година

На основание чл. 6, т. 3 от Закона за туризма, министърът на туризма утвърждава Годишна програма за национална туристическа реклама. 

Годишната програма за национална туристическа реклама за 2019 г. има следните мисия и визия:

Изграждане на дългосрочен имидж на България като модерна, сигурна и богата на възможности европейска дестинация чрез микс от маркетинг активности, увеличаване обема на входящия туристопоток, насърчаване на вътрешния туризъм и привличане на платежоспособни туристи.

Актуализирана Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014-2030 г.

С Решение № 65 от 2 февруари 2018 г. на Министерския съвет е одобрена Актуализирана Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014-2030 г. и План за действие към нея за периода 2017-2020 г.

Годишна програма за национална туристическа реклама 2018 година

На основание чл. 6, т. 3 от Закона за туризма, министърът на туризма утвърждава Годишна програма за национална туристическа реклама. 

Годишната програма за национална туристическа реклама за 2018 г. има следната визия:

България е популярна туристическа дестинация в четирите сезона; с добър имидж на туристическия пазар, разпознаваема и предпочитана от българските и чуждестранните туристи пред основните конкуренти.

Годишна програма за национална туристическа реклама 2017 година

На основание чл. 6, т. 3 от Закона за туризма, министърът на туризма утвърждава Годишна програма за национална туристическа реклама. 

Годишната програма за национална туристическа реклама за 2017 г. има следната визия:

България е позиционирана като добре позната и предпочитана целогодишна туристическа дестинация с ясно разпознаваема идентичност и съхранено културно наследство и природа.

Годишна програма за национална туристическа реклама 2016 година

На основание чл. 6, т. 3 от Закона за туризма, министърът на туризма утвърждава Годишна програма за национална туристическа реклама. 

При изготвянето на Годишната програма за национална туристическа реклама за 2016 г. са взети предвид:

Концепция за туристическо райониране на България

На основание чл. 16, ал. 1 от Закона за туризма (ЗТ), със Заповед №Т-РД-16-103/11.03.2015 г.,  министърът на туризма утвърди Концепция за туристическо райониране на България.

Страници

Subscribe to Стратегически документи