Стратегически документи

Актуализирана Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014-2030 г.

С Решение № 65 от 2 февруари 2018 г. на Министерския съвет е одобрена Актуализирана Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014-2030 г. и План за действие към нея за периода 2017-2020 г.

Годишна програма за национална туристическа реклама 2018 година

На основание чл. 6, т. 3 от Закона за туризма, министърът на туризма утвърждава Годишна програма за национална туристическа реклама. 

Годишната програма за национална туристическа реклама за 2018 г. има следната визия:

България е популярна туристическа дестинация в четирите сезона; с добър имидж на туристическия пазар, разпознаваема и предпочитана от българските и чуждестранните туристи пред основните конкуренти.

Годишна програма за национална туристическа реклама 2017 година

На основание чл. 6, т. 3 от Закона за туризма, министърът на туризма утвърждава Годишна програма за национална туристическа реклама. 

Годишната програма за национална туристическа реклама за 2017 г. има следната визия:

България е позиционирана като добре позната и предпочитана целогодишна туристическа дестинация с ясно разпознаваема идентичност и съхранено културно наследство и природа.

Годишна програма за национална туристическа реклама 2016 година

На основание чл. 6, т. 3 от Закона за туризма, министърът на туризма утвърждава Годишна програма за национална туристическа реклама. 

При изготвянето на Годишната програма за национална туристическа реклама за 2016 г. са взети предвид:

Концепция за туристическо райониране на България

На основание чл. 16, ал. 1 от Закона за туризма (ЗТ), със Заповед №Т-РД-16-103/11.03.2015 г.,  министърът на туризма утвърди Концепция за туристическо райониране на България.

Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014-2030 г.

Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България обхваща периода 2014-2030 г. систематизира визията, стратегическите цели, приоритетите, дейностите, чиято реализация ще води до утвърждаване на устойчиви схеми за развитие и управление на туристическите дейности.

Документът е приет с Протокол № 22 на Министерския съвет от 04.06.2014 г.

Страници

Subscribe to Стратегически документи