Стратегически документи

Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014-2030 г.

Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България обхваща периода 2014-2030 г. систематизира визията, стратегическите цели, приоритетите, дейностите, чиято реализация ще води до утвърждаване на устойчиви схеми за развитие и управление на туристическите дейности.

Документът е приет с Протокол № 22 на Министерския съвет от 04.06.2014 г.

Страници

Subscribe to Стратегически документи