Стратегически документи

Концепция за туристическо райониране на България

На основание чл. 16, ал. 1 от Закона за туризма (ЗТ), със Заповед №Т-РД-16-103/11.03.2015 г.,  министърът на туризма утвърди Концепция за туристическо райониране на България.

Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014-2030 г.

Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България обхваща периода 2014-2030 г. систематизира визията, стратегическите цели, приоритетите, дейностите, чиято реализация ще води до утвърждаване на устойчиви схеми за развитие и управление на туристическите дейности.

Документът е приет с Протокол № 22 на Министерския съвет от 04.06.2014 г.

Страници

Subscribe to Стратегически документи